پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (4), سال (2014-12) , صفحات (375-388)

عنوان : ( مقایسه برخی ویژگی ها ی حسی، فیزیکی و بافتی دسر شکلاتی حاوی مقادیر مختلف پروتئین ها ی آلبومین، سدیم کازئینات و کنسانتره آب پنیر )

نویسندگان: سعید میرعرب رضی , محبت محبی , محمدحسین حدادخداپرست , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تولید نوعی دسر شکلاتی (بر پایه سیستم کف) با ویژگی های مطلوب بود. در این پژوهش تاثیر غلظت های مختلف سه پروتئین آلبومین (1، 2 و 3 گرم)، سدیم کازئینات (1، 2 و 3 گرم)، کنسانتره آب پنیر (1، 2 و 3 گرم) به عنوان عوامل کف زا و ژلاتین به عنوان پایدار کننده (1، 2 و 3 گرم) بر ویژگی های حسی، فیزیکی و بافتی نمونه های موس شکلات بررسی شد و همبستگی بین پارامترهای حسی نیز تعیین گردید. نتایج نشان داد که نمونه هایی حاوی دو گرم ژلاتین پذیرش بالاتری داشتند. دانسیته مقادیری بین g/cm3 0/721 تا 927/ 0 داشت، نمونه های حاوی آلبومین دانسیته کمتری نسبت به نمونه های حاوی سدیم کازئینات و کنسانتره آب پنیر داشتند. کمترین میزان نگهداری گاز 44/ 6 بود که مربوط به نمونه حاوی 3 گرم ژلاتین و 1 گرم کنسانتره آب پنیر بود و نمونه های حاوی آلبومین بیشترین میزان این پارامتر را دارا بودند. بیشترین مقدار قابلیت ارتجاعی در نمونه حاوی 3 گرم آلبومین و 3 گرم ژلاتین بود که 09/ 1 میلی متر بود. بیشترین میزان قابلیت جویدگی N.m 0/178 بود که مربوط به نمونه حاوی 3 گرم کنسانتره آب پنیر و 3 گرم ژلاتین بود.

کلمات کلیدی

, آلبومین, سدیم کازئینات, ژلاتین, کنسانتره آب پنیر, موس شکلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052827,
author = {میرعرب رضی, سعید and محبی, محبت and حدادخداپرست, محمدحسین and کوچکی, آرش},
title = {مقایسه برخی ویژگی ها ی حسی، فیزیکی و بافتی دسر شکلاتی حاوی مقادیر مختلف پروتئین ها ی آلبومین، سدیم کازئینات و کنسانتره آب پنیر},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {4},
month = {December},
issn = {2252-0937},
pages = {375--388},
numpages = {13},
keywords = {آلبومین، سدیم کازئینات، ژلاتین، کنسانتره آب پنیر، موس شکلات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه برخی ویژگی ها ی حسی، فیزیکی و بافتی دسر شکلاتی حاوی مقادیر مختلف پروتئین ها ی آلبومین، سدیم کازئینات و کنسانتره آب پنیر
%A میرعرب رضی, سعید
%A محبی, محبت
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A کوچکی, آرش
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2014

[Download]