مدیریت شهری, شماره (40), سال (2015-10) , صفحات (365-382)

عنوان : ( بررسی تأثیر قانون تعاریف محدوده و حریم بر ساختار کالبدی- فضایی آینده شهرها نمونه موردی: شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , براتعلی خاکپور , غلامرضا عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد جمعیتی و تداوم پراکنده رویی در شهرها، سبب گردیده تا تعیین محدوده یا سیاست محدودیت شهری به عنوان راهکاری جهت مهار رشد شهرها و مدیریت آن، مدنظر قرار گیرد. این سیاستها، محتوای یکسانی نداشته و می تواند اثرات مختلف را بر شهر و محیط پیرامونش برجای گذارد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت اثرات این سیاست ها و قوانین مربوط بر فرم فضایی- کالبدی کلان شهرهای ایران، کلان شهر مشهد به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها » به عنوان مهمترین قانون در زمینه تعیین محدوده های شهری بوده است که با توجه به برخی ضعفهای آن، سبب شده آبادی های پیرامون مناطق کلان شهری به صورت نواحی منفصل شهری درآمده و توسعه شهری را به صورت جسته و گریخته رقم زند. علاوه بر این به دلیل عدم تعیین تکلیف وسیاست گذاری مناسب در فواصل بین این نواحی با کلان شهر و رونق ساخت وساز در این مناطق، فضای بین شهر و نواحی جدید، بتدریج پرشده وباعث گسترش افقی یا اسپرال شهر خواهد شد. همچنین باتوجه به تفاوت های موجود در بافت های روستایی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ساکنان، نابرابری های زیادی در فضای شهری وجود خواهد داشت که در ساختار فضایی شهر مشهد اثرگذار خواهد بود و باعث آشفتگی و دوگانگی در ساختار فضایی شهر خواهد شد؛ به عبارتی سیاست های محدودیت شهری در ایران تاکنون در جلوگیری از توسعه پراکنده شهر، کارآیی لازم را نداشته و برخی نقاط ضعف آن سبب گردیده که همچنان شاهد توسعه های شهری و شکل گیری حاشیه نشینی در مناطق کلان شهری باشیم.

کلمات کلیدی

, محدودیت شهری, محدوده, حریم, توسعه جسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052903,
author = {رهنماء, محمدرحیم and خاکپور, براتعلی and عباس زاده, غلامرضا},
title = {بررسی تأثیر قانون تعاریف محدوده و حریم بر ساختار کالبدی- فضایی آینده شهرها نمونه موردی: شهر مشهد},
journal = {مدیریت شهری},
year = {2015},
number = {40},
month = {October},
issn = {1607-2227},
pages = {365--382},
numpages = {17},
keywords = {محدودیت شهری، محدوده، حریم، توسعه جسته وگریخته.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر قانون تعاریف محدوده و حریم بر ساختار کالبدی- فضایی آینده شهرها نمونه موردی: شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خاکپور, براتعلی
%A عباس زاده, غلامرضا
%J مدیریت شهری
%@ 1607-2227
%D 2015

[Download]