علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (59), سال (2016-12) , صفحات (25-36)

عنوان : ( بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , بهروز علی زاده بهبهانی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرن‌هاست که از تخمیر برای حفاظت، بهبود کیفیت و یا اصلاح عطر و طعم حبوبات، میوه‌ها، سبزی‌ها، شیر و گوشت استفاده می‌شود. کشک زرد زابلی (سیستانی) یک فراورده تخمیری غله‌ای-لبنی محسوب می شود که در استان سیستان بلوچستان مصرف فراوانی دارد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی فلور لاکتیکی کشک زرد زابلی، به منظور معرفی سویه‌های بومی این فراورده بوده است؛ که می‌توانند در سطح تجاری (صنعت) استفاده شوند و نیز ممکن است برخی از آن‌ها به عنوان پروبیوتیک مطرح باشند. جدایه‌ها از نظر مورفولوژی مورد بررسی قرار گرفتند و رنگ آمیزی گرم و تست کاتالاز برای همگی آن‌ها انجام شد. 83 جدایه که با انجام آزمایش‌های اولیه به نظر می‌رسید جزو باکتری‌های اسید لاکتیک باشند انتخاب شده و برای گروه‌بندی آن‌ها، بررسی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شامل رشد در دماهایC °10 و C°45 ، رشد در 5/6% نمک، رشد در 4/4=pH و 6/9=pH، تولید گاز دی اکسید کربن و تخمیر کربوهیدرات‌های مختلف انجام پذیرفت. در پایان 28 جدایه با استفاده از روش‌ تعیین توالی 16S rDNA با موفقیت شناسایی شدند. نتایج نشان داد که این جدایه ها متعلق به جنس های: لاکتوباسیلوس پلانتاروم (09/24%)، لاکتوباسیلوس هلویتیکوس (25/13%)، لاکتوباسیلوس برویس (63/9%)، لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس (07/18%)، لاکتوکوس لاکتیس زیرگونه کرموریس (25/13%)، لوکونستوک مزنتروئیدس زیرگونه مزنتروئیدس (63/9%)، لوکونستوک سیترئوم (40/2%) و پدیوکوکوس پنتوزاسئوس (63/9%) شناسایی شدند. در مورد شناسایی باکتری ها، مخصوصا باکتری های خانواده اسید لاکتیک پیشنهاد می شود از هر دو روش مبتنی بر کشت و مولکولی استفاده شود.

کلمات کلیدی

, کشک زرد زابلی, غذای تخمیری, باکترهای اسید لاکتیک, ژن 16S rRNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053111,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and وسیعی, علیرضا and علی زاده بهبهانی, بهروز and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {59},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {25--36},
numpages = {11},
keywords = {کشک زرد زابلی، غذای تخمیری، باکترهای اسید لاکتیک، ژن 16S rRNA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A وسیعی, علیرضا
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]