حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (16-22)

عنوان : ( تعیین دمای های کاردینال جوانه زنی بذور علفهای هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه )

نویسندگان: شهربانو طاهرابادی , مرتضی گلدانی , شایسته طاهر آبادی , سید فاضل فاضلی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی دمای کاردینال علف های هرز بنگ دانه و امکان پیشبینی زمان ظهور آن ها در مزرعه، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در سال 1390 در (Cannabis sativa L.) ،10 ،5 ، آزمایشگاه تحقیقات علفهای هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. بذور علفهای هرز مذکور تحت تیمارهای دمایی ثابت 0 30 و 35 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیش ترین درصد جوانهزنی در بذور بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه در دمای 20 ،25 ،20 ،15 درجه سانتی گراد مشاهده شد. واکنش گیاهان مذکور به افزایش دما به بالاتر از مطلوب متفاوت بود. گیاه بنگ دانه در دمای 10 درجه درصد جوانه زنی کم تری نسبت به دو گیاه دیگر داشت. بیش ترین طول ریشه چه و ساقه چه به ترتیب در دمای 20 و 15 درجه سانتی گراد در گیاه شاهدانه، 30 و 20 درجه سانتیگراد در گیاه بنگ دانه و 20 و 25 درجه سانتیگراد در گیاه تاج الملوک مشاهده شد. دماهای کاردینال (دمای پایه، بهینه و بیشینه ) برای گیاه ،2/ 41 درجه سانتیگراد و برای گیاه شاهدانه به ترتیب 6 / 11 و 05 /48 ،2/ 31 و 41 درجه سانتیگراد، برای گیاه تاج الملوک 84 ،0/ بنگ دانه به ترتیب 66 42 درجه سانتی گراد تعیین شد. نتایج این آزمایش نشان داد که وجود دامنه دمای متفاوت در جوانه زنی بذرهای علف هرز در استقرار و رقابت / 26/8 و 8 پذیری آن ها موثر است.

کلمات کلیدی

, درصد جوانهزنی, دمای کاردینال, طول ساقهچه, طول ریشهچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053163,
author = {طاهرابادی, شهربانو and گلدانی, مرتضی and شایسته طاهر آبادی and سید فاضل فاضلی کاخکی},
title = {تعیین دمای های کاردینال جوانه زنی بذور علفهای هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {16--22},
numpages = {6},
keywords = {درصد جوانهزنی، دمای کاردینال، طول ساقهچه، طول ریشهچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین دمای های کاردینال جوانه زنی بذور علفهای هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه
%A طاهرابادی, شهربانو
%A گلدانی, مرتضی
%A شایسته طاهر آبادی
%A سید فاضل فاضلی کاخکی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]