بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30

عنوان : ( بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی )

نویسندگان: محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : در این مطالعه تغییرات رنگ خرمای مضافتی با استفاده از پردازش تصویر به منظور بررسی تاثیر دما و سرعت هوا بر این تغییرات در طی فرآیند خشک‌شدن در خشک‌کن کابینتی خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. خشک کردن خرما رقم مضافتی با استفاده از هوای گرم در سه سطح سرعت جریان هوای گرم 1، 5/1 و 2 متر برثانیه و سه سطح دمایی50، 65 و 80 درجه سلسیوس انجام شد. عملیات پردازش تصاویر جهت استخراج پارامترهای رنگی در فضای L*a*b با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شد. نتایج نشان داد که دما بر روی پارامتر L در سطح 5 درصد و بر روی a و b در سطح 1 درصد معنی دار است. همچنین در مورد پارامترهای L، a و b مشاهده شد که با افزایش دما و سرعت هوای خشک کن پارامترهای L، a وb به طور منظم افزایش می‌یابند. تغییرات رنگ در دمای °C 80 بیشتر و شدیدتر از سایر دماها بود. دمای°C 50 نیز به دلیل زمان طولانی خشک شدن مقرون به صرفه نبود. لذا دمای°C 65 با توجه به نتایج بررسی رنگ مناسب ترین دما برای خشک کردن خرما رقم مضافتی انتخاب شد.

کلمات کلیدی

, خرما رقم مضافتی, خشک‌کن کابینتی خورشیدی, پردازش تصویر, تغییر رنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053275,
author = {انصاری فر, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین and گلزاریان, محمودرضا and طبسی زاده, محمد},
title = {بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی},
booktitle = {بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {خرما رقم مضافتی، خشک‌کن کابینتی خورشیدی، پردازش تصویر، تغییر رنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی
%A انصاری فر, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%A گلزاریان, محمودرضا
%A طبسی زاده, محمد
%J بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2014

[Download]