زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (7), شماره (3), سال (2015-1) , صفحات (15-26)

عنوان : ( تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد )

نویسندگان: زهره نوربخش رزمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اولترابازیک‌های جنوب شهر مشهد بخش مهمی‌‌از افیولیت‌های مشهد را تشکیل می‌دهند. به دلیل افزایش قیمت زمین و توسعه شهر مشهد در ارتفاعات جنوبی آن و افزایش ساخت و سازها در این منطقه، مطالعه توده سنگ های اولترابازیک این منطقه و سیستم درزه‌های آن از لحاظ خصوصیات مهندسی توده‌سنگ و تأثیر آنها در ناپایداری شیب‌ها و ترانشه‌های ایجاد شده در این محدوده از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این مقاله برای محاسبه RQD این سنگ‌ها سه روش تجربی مختلف استفاده شده است که نتایج حاصل از آنها همخوانی مناسبی را با هم نشان می‌‌دهند. علاوه بر تعیین شاخص کیفیت توده‌سنگ، پارامترهایی از قبیل تراکم وزنی درزه (Wjd) و حجم بلوک (Vb) نیز محاسبه شده که مشخصات بهتری از اندازه بلوک را ارائه می‌‌دهند. اندازه بلوک به عنوان یک داده ورودی بسیار مهم در بسیاری از محاسبات مهندسی سنگ است و با استفاده از روش‌های تجربی و مدلسازی‌های مختلف قابل تعیین می‌‌باشد.

کلمات کلیدی

, اندازه بلوک, اولترابازیک, خط برداشت, حجم بلوک, تراکم وزنی درزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053306,
author = {نوربخش رزمی, زهره and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {January},
issn = {2228-5245},
pages = {15--26},
numpages = {11},
keywords = {اندازه بلوک، اولترابازیک، خط برداشت، حجم بلوک، تراکم وزنی درزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد
%A نوربخش رزمی, زهره
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2015

[Download]