بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (43-54)

عنوان : ( کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ O در باکتری اشرشیاکلی )

نویسندگان: سید امیر رضا پری زاده , محمدرضا نصیری , سعید زیبایی , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا باسامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری تب برفکی اولین بیماری ویروسی شناخته شده در حیوانات است که با گذشت بیش از صد سال از شناخت آن، همچنان یکی از مهمترین خطراتی است که صنعت دامپروری دنیا را تهدید می‌نماید. یکی از مهمترین روش های شناسایی حیوان واکسینه شده از حیوان مبتلا به تب برفکی استفاده از پروتئین غیرساختاری 3ABCبه عنوان آنتی ژن در کیت الایزا می باشد. از این رو، ژن 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ Oبا استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز و پرایمرهای اختصاصی حاوی سایت های برشی BamHI و HinDIII جداسازی شد. به منظور بررسی خصوصیات نوکلوتیدی، ژن تکثیر شده به ناقل pTZ57R/T انتقال و حضور ژن هدف در ناقل کلونینگ pTZ57R/T با استفاده از روش‌های کلونی PCR، هضم آنزیمی و توالی یابی تایید شد. به منظور تولید آنتی ژن نوترکیب، ژن هدف به ناقل بیانی pET21a (+) وارد و سپس به باکتری اشرشیاکلی BL21(DE3) به عنوان میزبان بیان منتقل شد. باکتری حاوی ناقل نوترکیب با استفاده از IPTG در غلظت نهایی5/1 میلی مولار القا شد. تولید پروتئین نوترکیب با استفاده از الکتروفورز پروتئین و وسترن بلاتینگ تایید شد. وزن مولکولی پروتئین تولید شده در حدود 50 کیلودالتون مشخص شد. نتایج نشان داد که از پروتئین نوترکیب تولید شده می توان به خوبی به عنوان آنتی ژن در کیت تشخیصی الایزا برای حیوانات استفاده شود.

کلمات کلیدی

, ژن 3ABC, تب برفکی, FMDV, پروتئین نوترکیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053308,
author = {پری زاده, سید امیر رضا and نصیری, محمدرضا and سعید زیبایی and طهمورث پور, مجتبی and باسامی, محمدرضا},
title = {کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ O در باکتری اشرشیاکلی},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-6500},
pages = {43--54},
numpages = {11},
keywords = {ژن 3ABC- تب برفکی- FMDV- پروتئین نوترکیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ O در باکتری اشرشیاکلی
%A پری زاده, سید امیر رضا
%A نصیری, محمدرضا
%A سعید زیبایی
%A طهمورث پور, مجتبی
%A باسامی, محمدرضا
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6500
%D 2015

[Download]