سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , 2015-10-22

Title : ( بررسی میزان اهمیت ریسک های مراحل پیش از اجرای پروژه های بزرگ عمرانی )

Authors: Mona Moradpour , Alireza Khorakian ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

کلمه "ریسک" از واژه ایتالیایی ‘risicare’ که در کاربرد به معنای "جرات داشتن" است، گرفته شده است و ریسک را به عنوان یک انتخاب گزینه خارج از گزینه های موجود مطرح می کند]1[. در مفهوم پروژه، ریسک به عنوان یک اختلال شناخته می شود که کشف و درک آن منجر به منحرف شدن از اهداف پروژه، زمان، هزینه، کیفیت و غیره می گردد]2[. از جنبه اطلاعات، ریسک ها به طور کلی عواملی هستند که به خاطر وجود سهام داران مختلف شکل می گیرند. از منظر پروژه ای، ریسک ها می توانند از خود کسب و کار و زمینه های مختلف عملیاتی ناشی شود. در مراحل قبل از اجرای یک پروژه، ریسک های مربوط به کسب و کار مورد توجه و تاکید هستند و در هنگام پیاده سازی یک پروژه ریسک های عملیاتی مورد تاکید بیشتر خواهند بود. اما در کل توازن بهینه ای بین این دو ریسک در یک پروژه وجود دارد به این صورت که ریسک های عملیاتی بر فعالیت های کاری تاثیر دارند و ریسک های کسب و کار بر روی پروژه به عنوان یک کل تاثیر می گذارند

Keywords

, مدیریت ریسک, فرایند تحلیل سلسله مراتبی, پروژه های عمرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053371,
author = {Moradpour, Mona and Khorakian, Alireza},
title = {بررسی میزان اهمیت ریسک های مراحل پیش از اجرای پروژه های بزرگ عمرانی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {مدیریت ریسک،فرایند تحلیل سلسله مراتبی، پروژه های عمرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان اهمیت ریسک های مراحل پیش از اجرای پروژه های بزرگ عمرانی
%A Moradpour, Mona
%A Khorakian, Alireza
%J سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
%D 2015

[Download]