International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure , 2015-07-29

عنوان : ( کاربرد شبکه عصبی در پهنهبندی خطر زمین لغزش، با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی )

نویسندگان: آذین باقری , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی، پیشگیری و کنترل زمین لغزش، یکی از اهداف بزرگ کشورهایی است که متحمل خسارات اقتصادی و انسانی بسیاری از این پدیده شدهاند. در این راستا و با توجه به اینکه شمال تهران، در معرض مخاطرات طبیعی همچون زمین لرزه و سیل میباشد و همچنین افزایش روز افزون جمعیت در ناحیه مذکور، آسیب پذیری لرزهای در ناحیه نام برده افزایش یافته است. لذا در تحقیق حاضر این پهنه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با توسعه علم سنجش از دور و اطلاعاتی که از تصاویر ماهوارهای قابل استخراج هستند، میتوان مناطقی که احتمال وقوع زمین لغزش در آن نقاط بیشتر است را شناسایی نمود. بنابراین در این تحقیق پس از تعریف مدل مفهومی، پارامترهای تاثیر گذار در رابطه با هدف، شناسایی شدند. در این راستا دادههایی همچون: نقشه شیب، زمینشناسی، توپوگرافی، گسل، خاک، پوشش گیاهی، سنگشناسی، نقشه زمین لغزش منطقه مطالعاتی، کاربری زمین، خطوارهها، فاصله از جاده و فاصله از رودخانه بهکار گرفته شدند که برخی از این دادهها، از تصاویر ماهوارهای استخراج شده و سایر آنها از سازمانهای مربوطه تهیه آماده شده، سپس با اتخاذ روش شبکه عصبی مصنوعی، به هر یک از ArcGIS گردیدند. نقشههای نام برده در نرم افزار پارامترهای مذکور وزنی اختصاص داده شد، که هر یک از اوزان بیانگر میزان تاثیرگذاری هر لایه، در تعیین مناطق مستعد زمین لغزش میباشد.

کلمات کلیدی

, زمین لغزش, تصاویر ماهوارهای, سنجش از دور, سیستم اطلاعات مکانی, شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053420,
author = {باقری, آذین and شاد, روزبه},
title = {کاربرد شبکه عصبی در پهنهبندی خطر زمین لغزش، با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی},
booktitle = {International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {زمین لغزش، تصاویر ماهوارهای، سنجش از دور، سیستم اطلاعات مکانی، شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه عصبی در پهنهبندی خطر زمین لغزش، با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی
%A باقری, آذین
%A شاد, روزبه
%J International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure
%D 2015

[Download]