دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2015-12-23

عنوان : ( تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک (صفر و 0.1 درصد) به جیره و سطوح مختلف سرکه (صفر، 1و 2 درصد) به آب آشامیدنی جوجه های گوشتی بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی، آزمایشی با اسیتفاده از 330 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 صورت فاکتوریل 3×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی 6 تیمار با 5 تکرار و 11 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک به جیره و سطوح مختلف اسید استیک به آب آشامیدنی و اثر متقابل بین افزودن پروبیوتیک به جیره مصرفی و سرکه به آب آشامیدنی تأثیری بر پاسخی بر سنجش ایمنی سلولی؛ تغییر ضخامت پرده پا ایجاد شده در بین انگشت دوم و سوم پس از 16 ،3 و 22 ساعت پس از تزریق فیتوهماگلوتینین (PHA-P) نداشت. همچنین تفاوس پاسخی که ایمنوگلوبین کل، M و G علیه گلبول قرمزگوسفند تزریق شده در عضله ران درگروه های مختلف آزمایشی نشان دادند معنی دار نبود

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشی, اسید آلی, پروبیوتیک, سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053553,
author = {اله دو, پرویز and زرقی, حیدر and کرمانشاهی, حسن and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی},
booktitle = {دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور},
year = {2015},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {جوجه های گوشی، اسید آلی، پروبیوتیک، سیستم ایمنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
%A اله دو, پرویز
%A زرقی, حیدر
%A کرمانشاهی, حسن
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور
%D 2015

[Download]