تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (6), شماره (19), سال (2015-9) , صفحات (99-120)

عنوان : ( نقش زنان در منازعات سیاسی دوره تیموری )

نویسندگان: علی غفرانی , مصطفی گوهری فخرآباد , سیدهادی ذبیحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنان در تاریخ سیاسی ایران، اغلب جایگاه قابل توجهی نداشتند. از این¬رو، نتوانستند نقش مؤثری در فضای سیاسی ایفا کنند. با این حال، دوران مغولان و تیموریان، از این لحاظ یک استثنا به شمار می¬آید. زنان در این دوران، نقش تأثیرگذاری در حوادث سیاسی بازی کردند و اشخاص قدرتمند و مشهور و ماندگاری از میانشان برآمدند. این زنان گاه در عرصه سیاست و نظامی‎گری وارد می¬شدند؛ گاه برای برتخت ‌نشاندن فرزند خود، دسیسه‌چینی و زمانی دیگر برای بخشش خطای بزرگان شفاعت می‌کردند؛ گاه سلاطین و شاهزادگان را به جنگ وامی¬داشتند و گاهی سفیران صلح می‌شدند. پژوهش حاضر بر آن است تا تصویری روشن و مستند از فعالیت‌ها و نقش‌ زنان در تحولات سیاسی دوره‌ی تیموری ارائه دهد. زنان مورد توجه در این پژوهش، همسران، مادران، خواهران و دختران سلاطین تیموری حاکم در قلمرو ایران هستند و همسرانِ امیران و‌ وزیران دربار که از خاندان تیمور نبوده و منابع نیز به آنان نپرداخته¬اند و نیز تیموریان هند، موضوع این پژوهش نیستند.

کلمات کلیدی

, زنان خاندان تیموری, گوهرشاد آغا, خدیجه بیگم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053593,
author = {غفرانی, علی and گوهری فخرآباد, مصطفی and ذبیحی, سیدهادی},
title = {نقش زنان در منازعات سیاسی دوره تیموری},
journal = {تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {19},
month = {September},
issn = {2252-0538},
pages = {99--120},
numpages = {21},
keywords = {زنان خاندان تیموری، گوهرشاد آغا، خدیجه بیگم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش زنان در منازعات سیاسی دوره تیموری
%A غفرانی, علی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%A ذبیحی, سیدهادی
%J تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
%@ 2252-0538
%D 2015

[Download]