شریف, دوره (20), شماره (28), سال (2005-3) , صفحات (86-92)

عنوان : ( شبیه سازی تحلیلی فرایند نمونه سازی سریع در محیطی مجازی )

نویسندگان: محمود هوشمند , علیرضا مختار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فناوری نمونه سازی سریع به مجموعه فرایندهایی اطلاق می شود که در آن مستقیما از روی مدل سه بعدی و با افزایش لایه به لایه اقدام به ساخت نمونه جامد از جسم می کنند. هزینه گزاف مواد و تجهیزات مورد استفاده و نیاز به تکرار فرایند به منظور رسیدن به نمونه دلخواه چالش های عمده در توسعه این فناوری است. در نوشتار حاضر ضمن تحلیل و بررسی کامل روش های تجاری موجود و طبقه بندی این فرایندها، مدلی برای شبیه سازی تحلیلی چهار روش نمونه سازی سریع طراحی شده و بر اساس آن نرم افزار کاملی توسعه یافته است. این نرم افزار بر اساس معیارها و خواسته های کیفی طراح، و با استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP)، بهترین روش ساخت را پیشنهاد می کند و نیز نشانگر تاثیر تغییر کمی پارامترهای فرایند بر مشخصه های کیفی نمونه سازی است.

کلمات کلیدی

شبیه سازی تحلیلی فرایند نمونه سازی سریع در محیطی مجازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053596,
author = {هوشمند, محمود and علیرضا مختار},
title = {شبیه سازی تحلیلی فرایند نمونه سازی سریع در محیطی مجازی},
journal = {شریف},
year = {2005},
volume = {20},
number = {28},
month = {March},
issn = {1028-7167},
pages = {86--92},
numpages = {6},
keywords = {شبیه سازی تحلیلی فرایند نمونه سازی سریع در محیطی مجازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی تحلیلی فرایند نمونه سازی سریع در محیطی مجازی
%A هوشمند, محمود
%A علیرضا مختار
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2005

[Download]