اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه , 2015-12-07

عنوان : ( بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار بر عملکرد بانک های بغداد با نقش تعدیل گر فرهنگ ملی )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , کاظم محمود عبدالقادر الکمالی , یاسین خزعل قاسم المذخوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمان ها در دنیای پرتلاطم تغییرات سریع کسب و کار امروز چاره ای جز یادگیری مداوم و حساسیت نسبت به تمامی عوامل کلیدی در محیط درون و بیرون سازمان خود و شناسایی، پاسخگویی و اقدام سریع و به موقع در خصوص فرصت ها و تهدیدات محیطی ندارند، چرا که انها می دانند که بی توجهی به دنیای رقابت فزاینده ی جهانی نتیجه ای جز از دست دادن فرصت های کسب و کار در پی نخواهد داشت( سعیدی، 1389). بنابراین، این پژوهش به بررسی تاثیر گرایش به بازار بر عملکرد بانک های بغداد با نقش تعدیلگر فرهنگ ملّی می پردازد. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه¬ی مورد مطالعه شامل دو بانک دولتی شهر بغداد (الرافدین و الرشید) می‌باشد که 124 شعبه است. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان اندازه ی 92 شعبه در نظر گرفته شد. باتوجه به پیش‌بینی عدم بازگشت تعدادی از پرسش‌نامه‌ها، 100 پرسش‌نامه‌ به طور تصادفی بین کارکنان توزیع، و از این تعداد، 98 پرسش‌نامه برگشت داده شد. در نهایت، 98 پرسش‌نامه‌ی واجد شرایط در فرآیند تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. روایی محتوایی از طریق نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 برای سازه های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را مورد تایید قرار داد. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک معادلات ساختاری و از نرم‌افزارهای PLS و SPSS v.19 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که گرایش به بازار بر عملکرد بانک های دولتی شهر بغداد اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین نقش تعدیلگر اجتناب از عدم اطمینان در رابطه بین گرایش به بازار و عملکرد مورد تأیید قرار گرفت

کلمات کلیدی

, گرایش به بازار, عملکرد, اجتناب از عدم اطمینان, گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی, مشتری گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053721,
author = {مهارتی, یعقوب and الکمالی, کاظم محمود عبدالقادر and المذخوری, یاسین خزعل قاسم},
title = {بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار بر عملکرد بانک های بغداد با نقش تعدیل گر فرهنگ ملی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گرایش به بازار، عملکرد، اجتناب از عدم اطمینان، گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی، مشتری گرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار بر عملکرد بانک های بغداد با نقش تعدیل گر فرهنگ ملی
%A مهارتی, یعقوب
%A الکمالی, کاظم محمود عبدالقادر
%A المذخوری, یاسین خزعل قاسم
%J اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
%D 2015

[Download]