پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (13-21)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی )

نویسندگان: محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمدرضا بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , معصومه مهربان , مرضیه حسینی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشمش میوه خشک شده انگور است که به صورت خام یا به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی در محصولاتی نظیر فرآورده های پخت استفاده می شود. ایران یکی از صادر کنندگان اصلی کشمش در سال های اخیر محسوب می شود و کشمش ایران به کشورهای مختلفی صادر می گردد؛ ازاین رو اطمینان از کیفیت میکروبی و ایمنی این محصول از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر بررسی فلور قارچی ارقام عمده کشمش در خراسان رضوی (پلویی، پیکامی و تیفی) است. به منظور جداسازی و شمارش فلور قارچی از چهار محیط کشت YGC، PDA، CA و DG18 استفاده گردید. نتایج آماری نشان داد که آلودگی قارچی نمونه های کشمش تیفی بیش از دیگر نمونه ها بود. همچنین روش خشک کردن تاثیر معنی داری در میزان آلودگی قارچی نداشت. پس از خالص سازی ایزوله های جدا شده، شناسایی اولیه جدایه های حاصل به روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده جنس های آسپرژیلوس، ‌پنی سیلیوم به ترتیب فراوان ترین قارچ های جدا شده از نمونه های کشمش بودند. به منظور شناسایی جدایه ها در حد گونه، قطعه bp 600 از ناحیه Internal transcribed spacer 5.8SrRNA کپک ها به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر شده و پس از تعیین توالی در بانک اطلاعاتی NCBI مورد مقایسه و شناسایی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده نمونه های کشمش حاوی گونه های مختلفی از جنس های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم، رایزوموکور، موکور، آلترناریا و کلادوسپوریوم بود که در این میان آسپرژیلوس نیجر نیز بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داد.

کلمات کلیدی

, کشمش, خراسان رضوی, فلور قارچی, جداسازی و شناسایی, ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053755,
author = {سرابی جماب, محبوبه and شهیدی, فخری and بهرامی, احمدرضا and مرتضوی, سید علی and نصیری, محمدرضا and معصومه مهربان and مرضیه حسینی نژاد},
title = {جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-4161},
pages = {13--21},
numpages = {8},
keywords = {کشمش، خراسان رضوی، فلور قارچی، جداسازی و شناسایی، ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی
%A سرابی جماب, محبوبه
%A شهیدی, فخری
%A بهرامی, احمدرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A نصیری, محمدرضا
%A معصومه مهربان
%A مرضیه حسینی نژاد
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]