پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (67-78)

عنوان : ( مطالعه و بهینه سازی شرایط استخراج بربرین از ریشه زرشک بی دانه توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی )

نویسندگان: نرگس رحیمی , عبدالمجید مسکوکی , سید علی مرتضوی , امیرحسین الهامی راد , قدیر رجب زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به روند روبه رشد جایگزینی داروهای گیاهی به جای داروهای سنتزی و شیمیایی، استخراج مواد موثره گیاهان دارویی با استفاده از رو شهای سالم و بی ضرر برای سلامت انسان و محیط زیست ضروری به نظر م یرسد. هدف از این پژوهش، بهینه سازی شرایط استخراج بربرین از ریشه زرشک بی دانه توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی بود. میزان وابستگی بازده بربرین استخراج شده به دو متغیر مورد مطالعه، فشار و زمان، توسط تکنیک سطح پاسخ تعیین و میزان تأثیر این متغیرها و کفایت مدل پیشنهادی بررسی گردید. ضریب همبستگی ارائه شده مبین این است که محدوده وسیعی از تغییرات، با استفاده از مدل تجربی به دست آمده قابل توضیح می باشد. فشار بیشترین تأثیر را بر غلظت بربرین استخراج شده داشت و تأثیر متقابل زمان- فشار بر میزان بربرین استخراج شده از نظر آماری معنی دار بود. همچنین محدوده فشار 300 تا 400 بار و زمان 40 تا 75 دقیقه منجر به بیشترین بازده استخراج (بیشتر از 400 ) با تکنیک دی اکسید کربن فوق بحرانی گردید. در ادامه، راندمان استخراج μg/gr بربرین توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی با روش سنتی استخراج سوکسله مقایسه و نقاط قوت و ضعف این روش نوین بررسی شد.

کلمات کلیدی

, استخراج, بربرین, دی اکسید کربن فوق بحرانی, تکنیک سطح پاسخ, زرشک بی دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053765,
author = {نرگس رحیمی and عبدالمجید مسکوکی and مرتضوی, سید علی and امیرحسین الهامی راد and قدیر رجب زاده},
title = {مطالعه و بهینه سازی شرایط استخراج بربرین از ریشه زرشک بی دانه توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2252-0937},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {استخراج; بربرین; دی اکسید کربن فوق بحرانی; تکنیک سطح پاسخ; زرشک بی دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه و بهینه سازی شرایط استخراج بربرین از ریشه زرشک بی دانه توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی
%A نرگس رحیمی
%A عبدالمجید مسکوکی
%A مرتضوی, سید علی
%A امیرحسین الهامی راد
%A قدیر رجب زاده
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2014

[Download]