هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( طراحی بهینهی مدارهای اتاماتای سلولی کوانتومی بر مبنای تعداد سلولهای کوانتومی بهکمک الگوریتمهای ژنتیک )

نویسندگان: محبوبه هوشمندکفاشیان , منیره هوشمندکفاشیان , راضیه رضائی صالح , سیدمجتبی روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اتاماتای سلولی کوانتومی، یک تکنولوژی نوین برای پیادهسازی مدارات منطقی، در سطح نانو میباشد. در این مقاله، از الگوریتمهای ژنتیک برای طراحی و بهینهسازی اتاماتای سلولی کوانتومی، استفاده شدهاست. بلوکهای پایه در اتاماتای سلولی کوانتومی، گیت اکثریت و گیت معکوسکننده هستند، که بهترتیب با پنج و یازده سلول کوانتومی قابل تحقق میباشند. روشهای قبلی، در پیادهسازی مدارات بولی تک خروجی، بهینهسازی را بر حسب گیتهای اکثریت و معکوسکننده انجام دادهاند. با توجه به تعداد متفاوت سلولهای کوانتومی مورد نیاز برای پیادهسازی گیت اکثریت و گیت معکوسکننده، مشخص است بهینهسازی تعداد گیتها الزاماً به بهینهسازی تعداد سلولهای کوانتومی نمیانجامد. ما در مقاله خود بهینهسازی را در سطح سلولهای کوانتومی تشکیلدهندهی این گیتها انجام میدهیم. در گام اول، با تغییر یک روش قبلی، که بهینهسازی را بر حسب مجموع گیتهای اکثریت و معکوسکننده انجام میداد، بهینهسازی برای مدارات تک خروجی بر مبنای تعداد سلولهای کوانتومی ارائه میشود. در گام دوم روش گام اول توسعهداده شده و تعداد سلولهای کوانتومی برای مدارات با دو خروجی بهینه میشود. شبیه- سازیها نشان میدهند که روش پیشنهادی ما تعداد سلولهای کوانتومی را برای مدارات با یک و دو خروجی کاهش میدهد

کلمات کلیدی

, اتاماتای سلولی کوانتومی, سلول کوانتومی, بهینهسازی, گیت اکثریت و گیت معکوسکننده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053769,
author = {هوشمندکفاشیان, محبوبه and هوشمندکفاشیان, منیره and رضائی صالح, راضیه and روحانی, سیدمجتبی},
title = {طراحی بهینهی مدارهای اتاماتای سلولی کوانتومی بر مبنای تعداد سلولهای کوانتومی بهکمک الگوریتمهای ژنتیک},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اتاماتای سلولی کوانتومی، سلول کوانتومی، بهینهسازی، گیت اکثریت و گیت معکوسکننده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی بهینهی مدارهای اتاماتای سلولی کوانتومی بر مبنای تعداد سلولهای کوانتومی بهکمک الگوریتمهای ژنتیک
%A هوشمندکفاشیان, محبوبه
%A هوشمندکفاشیان, منیره
%A رضائی صالح, راضیه
%A روحانی, سیدمجتبی
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]