اولین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , 2013-12-18

عنوان : ( بررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخش‏های مختلف اقتصاد ایران )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , سبا مجتهدی , محمدعلی ابوترابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آثار بالقوه توسعه سیستم مالی جهت تشویق رشد اقتصادی بیش از یک قرن است که توجه اقتصاددانان و ذهن سیاستگذاران کلان اقتصادی را به خود معطوف کرده است. در این میان، اثر نقش ساختار بازار مالی در رشد اقتصادی بخش‏های مختلف یک اقتصاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر، تلاش می‏کند تا با بررسی اثر مالکیت دولتی بانک‏ها و بانک‏محور بودن سیستم مالی به عنوان دو مشخصه مهم ساختار بازار سرمایه در اقتصاد ایران، نقش آن‏ها در رشد متوازن و یا نامتوازن بخش‏های صنعت، کشاورزی، خدمات و ساختمان برجسته نماید. در این مقاله از روش‏ها و آزمون‏های اقتصادسنجی داده‏های تابلویی استفاده می‏شود. نتایج حاصل گویای آن است که بانک‏محور بودن نظام مالی اثری منفی بر رشد بخش کشاورزی و بخش مسکن و ساختمان در ایران داشته و بر رشد بخش‏های صنعت و معدن و خدمات اثر معنی‏داری نداشته است. به علاوه، شاخص مالکیت دولتی بانک‏ها بر رشد تمامی بخش‏های اقتصاد ایران اثری منفی داشته است بجز بخش ساختمان و مسکن که نتوانسته است اثری معنی‏داری بر رشد آن داشته باشد.

کلمات کلیدی

, بازارهای مالی, ساختار مالی, مالکیت دولتی بانک‏ها, رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053917,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and سبا مجتهدی and ابوترابی, محمدعلی},
title = {بررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخش‏های مختلف اقتصاد ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازارهای مالی، ساختار مالی، مالکیت دولتی بانک‏ها، رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخش‏های مختلف اقتصاد ایران
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A سبا مجتهدی
%A ابوترابی, محمدعلی
%J اولین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
%D 2013

[Download]