سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2015-06-17

عنوان : ( تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل (مطالعه موردی حوزه آبخیز اندیشش) )

نویسندگان: بیتا شیروی , علی گل کاریان , علی ابوطالبی پیرنعیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه های اصلاحی، بند های کوچکی هستند که به منظور کاهش سرعت جریان و کاهش فرسایش و همچنین مهار سیلاب و رسوب در آبراهه ها با استفاده از مصالحی همچون چوب، سنگ، سنگ و ملات، توریسنگ و ... در مسیر آبراهه ساخته می شوند. این سازه¬ها با ذخیره جریان و کاهش شیب آبراهه که باعث کاهش سرعت جریان آب می گردد در عکس العمل هیدرولوژیک حوزه های آبخیز تغییر ایجاد می کند. تجزیه و تحلیل اثرات احداث این سازه ها قبل از احداث، در تصمیم گیری صحیح و اجرای بهینه این طرح ها و همچنین مدیریت بهتر به منظور نیل به اهداف مختلف موثر است. از آنجا که احداث این سازه ها بر رفتار سیل موثر است، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر احداث سدهای اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل در حوزه آبخیز اندیشش صورت گرفت. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر این سازه ها روندیابی سیل در مخزن به روش پالس و روندیابی رودخانه به روش ماسکینگام انجام گرفت و هیدروگراف سیل با دوره بازگشت های 25 تا 100 ساله در وضعیت قبل و بعد از احداث سازه ها شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که با احداث سازه های پیش بینی شده بین 25 تا 98 درصد دبی اوج و از 7 تا 99 درصد حجم سیل در سناریوها و دوره بازگشت های مختلف کاهش می یابد، که بیانگر تاثیر مثبت احداث این سازه ها در کاهش دبی اوج و حجم سیل می باشد.

کلمات کلیدی

, روندیابی سیل در مخزن, روندیابی سیل در رودخانه, دبی اوج سیل, سازه¬های اصلاحی, عکس العمل هیدرولوژیک , حوزه آبخیز گاش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053950,
author = {شیروی, بیتا and گل کاریان, علی and ابوطالبی پیرنعیمی, علی},
title = {تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل (مطالعه موردی حوزه آبخیز اندیشش)},
booktitle = {سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روندیابی سیل در مخزن، روندیابی سیل در رودخانه، دبی اوج سیل، سازه¬های اصلاحی، عکس العمل هیدرولوژیک ، حوزه آبخیز گاش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل (مطالعه موردی حوزه آبخیز اندیشش)
%A شیروی, بیتا
%A گل کاریان, علی
%A ابوطالبی پیرنعیمی, علی
%J سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2015

[Download]