مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, دوره (5), شماره (17), سال (2013-10) , صفحات (133-160)

عنوان : ( بررسی رابطه سطح آگاهی و نوع نگرش کارکنان به خصوصی سازی- مطالعه موردی: پتروشیمی خراسان )

نویسندگان: محمد کرمانی , مهدی کرمانی , سید علی اکبر احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ارزیابی سطح آگاهی و نگرش کارکنان نسبت به خصوصی سازی مورد توجه بوده است. هدف اصلی در گام اول شناسایی مشکلات موجود در فرایند خصوصی سازی صنایع بزرگ کشور در زمینه منابع انسانی، و در گام دوم انتقال سطح آگاهی و نحوه نگرش کارکنان نسبت به خصوصی سازی، به مدیران و تصمیم سازان بود. بدین منظور پس از مطالعه منابع نظری موجود و مرور مطالعات پیشین، بخش میدانی تحقیق به شیوه پیمایش با طراحی و توزیع پرسشنامه بین کارکنان پتروشیمی خراسان و تجزیه و تحلیل داده های حاصل با آزمون های آماری مناسب صورت پذیرفت. یافته های تحقیق نشان داد همبستگی معناداری بین میزان آگاهی و نوع نگرش کارکنان نسبت به خصوصی سازی وجود دارد. بنابراین هرچند خصوصی سازی در ایران، خصوصا در شرکت های تابعه صنعت پتروشیمی روندی مصوب است که باید تعقیب شود، اما لحاظ نمودن نکات حائز اهمیت برای همه گروه های درگیر و نیز افزایش سطح آگاهی پرسنل (به عنوان عوامل انسانی اصلی درگیر و متأثر از فرایند خصوصی سازی)، برای تحقق تغییرات عمیق در نگرش ها، حضور فعال و اثربخشی مثبت ایشان در فرایند مذکور ضروری است. در خاتمه این پژوهش راه کارهایی برای افزایش سطح آگاهی و تغییر نگرش کارکنان واحدهای در حال واگذاری به ویژه در صنعت نفت و پتروشیمی، پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, صنعت پتروشیمی, خصوصی سازی, منابع انسانی, سطح آگاهی, نگرش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054088,
author = {محمد کرمانی and کرمانی, مهدی and سید علی اکبر احمدی},
title = {بررسی رابطه سطح آگاهی و نوع نگرش کارکنان به خصوصی سازی- مطالعه موردی: پتروشیمی خراسان},
journal = {مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت},
year = {2013},
volume = {5},
number = {17},
month = {October},
issn = {2008-8052},
pages = {133--160},
numpages = {27},
keywords = {صنعت پتروشیمی، خصوصی سازی، منابع انسانی، سطح آگاهی، نگرش کارکنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه سطح آگاهی و نوع نگرش کارکنان به خصوصی سازی- مطالعه موردی: پتروشیمی خراسان
%A محمد کرمانی
%A کرمانی, مهدی
%A سید علی اکبر احمدی
%J مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
%@ 2008-8052
%D 2013

[Download]