ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01

عنوان : ( بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) شهرستان کرمان )

نویسندگان: مهناز میرزائی , هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , پروین پرنده افشار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته شهرستان کرمان، تعداد 7 باغ از 3 روستای این شهرستان در سال 1392مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری علف‌های هرز با استفاده از کوآدرات 5/0× 5/0 متر مربع مطابق الگوی W انجام شد. سپس علف‌های هرز موجود در هر کوآدرات به تفکیک جنس و گونه شناسایی و تعداد علف‌های هرز هر گونه داخل کادر نیز شمارش شد. شاخص‌های فراوانی گونه، یکنواختی پراکنش و میانگین تراکم گونه محاسبه شدند. در این تحقیق 38 گونه علف هرز از 15 خانواده گیاهی شناسائی شد که گونه‌های دو لپه با 32 گونه متنوع‌تر از گونه‌های تک لپه با 6 گونه بودند. خانواده‌های اسفناج (Chenopodiceae) با 7 گونه و گندمیان (Poaceae) و کاسنی (Asteraceae) هر کدام با 6 گونه علف هرز بیشترین غنای گونه‌ای را داشتند. سه علف هرز تلخه (Acroptilon repense)، خونی‌واش (Phalaris minor) و جو موشی (Hordeum murinum) با فراوانی 71/85 درصد، بیشترین فراوانی را داشتند. بیشترین تراکم بوته در متر مربع در دو علف هرز چندساله تلخه با تراکم 20/20 و مرغ (Cynodon dactylon) با تراکم 83/19 بوته در متر مربع مشاهده شد. چهار علف هرز تلخه، مرغ، جو موشی و اسفناج وحشی (Atriplex sp.) مهم‌ترین علف‌های هرز باغ‌های پسته شهرستان کرمان بودند.

کلمات کلیدی

, باغ پسته, تراکم, غنای گونه‌ای, فراوانی, یکنواختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054137,
author = {میرزائی, مهناز and مهدیخانی نهرخلجی, هادی and ایزدی دربندی, ابراهیم and پروین پرنده افشار},
title = {بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) شهرستان کرمان},
booktitle = {ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {باغ پسته، تراکم، غنای گونه‌ای، فراوانی، یکنواختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) شهرستان کرمان
%A میرزائی, مهناز
%A مهدیخانی نهرخلجی, هادی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A پروین پرنده افشار
%J ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2015

[Download]