چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02

عنوان : ( بررسی میزان مقاومت به شوری دو گیاه هالوفیت: Seidlitzia rosmarinus وReaumuria fruticosa از منطقه کال شور سبزوار )

نویسندگان: بابک فدوی مزینان , منیره چنیانی , مه لقا قربانلی , اسماعیل فیله کش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که بسیاری از مناطق ایران جزء اقلیم های خشک و نیمه خشک محسوب می گردد و دارای میزان بالای شوری خاک است، بررسی گیاهان هالوفیت در جهت کاربرد بهینه آنها در راستای بهبود وضعیت مراتع کشور و مقوله کویرزدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این بررسی، ارزیابی ویژگی جوانه زنی و محتوی درونی عناصر دو گونه هالوفیتی است. این امر می تواند زمینه را برای گزینش و استفاده از گیاهان مذکور در بهینه سازی مراتعی که در مناطق شور قرار دارند، مهیا سازد. بذور و نمونه های گیاهی Seidlitzia rosmarinus و Reaumuria fruticosa از منطقه کال شور سبزوار جمع آوری شدند. تست جوانه زنی بذرها در غلظت های انتخابی NaCl (0، 85، 170، 255 و 340 میلی مول) در داخل ژرمیناتور و با دمای °C 21 انجام گرفت. اندازه گیری محتوی داخلی کلر، پتاسیم و سدیم نمونه های خاکستر برگ و ریشه گیاهان به ترتیب بر مبنای Jeschke و همکاران(1988)، Waling وهمکاران(1989) و منطقی وهمکاران(1365) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها مشخص نمود که شوری اثر معنی داری بر کاهش قدرت جوانه زنی بذرهای دو گونه گیاهی داشت. مقایسه میانگین های درصد جوانه زنی هر گونه گیاهی مشخص نمود که گرچه با افزایش درجه شوری، درصد جوانه زنی بذرها به طور معنی داری کاهش یافت ولیکن گونه S. rosmarinus عملکرد بهتری در این فرایند داشت. بررسی داخلی عناصر نشان داد که برای هر سه عنصر کلر، سدیم و پتاسیم، محتوی ثبت شده در برگ گونه ها بیشتر از ریشه آنها بود. محتوی بیشترکلر متعلق به برگR. fruticosa و محتوی بالاترسدیم مربوط به برگ S. rosmarinus بود ولیکن در محتوی پتاسیم برگ دو گونه گیاهی، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با جمع بندی نتایج حاصل از این بررسی می توان بیان نمود که گیاه S. rosmarinus به عنوان گیاه مناسب در جهت کشت گسترده در مناطق بیابانی با شوری بالا در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی

, شوری, هالوفیت, Seidlitzia rosmarinus, Reaumuria fruticosa
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054148,
author = {بابک فدوی مزینان and چنیانی, منیره and مه لقا قربانلی and اسماعیل فیله کش},
title = {بررسی میزان مقاومت به شوری دو گیاه هالوفیت: Seidlitzia rosmarinus وReaumuria fruticosa از منطقه کال شور سبزوار},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شوری، هالوفیت، Seidlitzia rosmarinus، Reaumuria fruticosa},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان مقاومت به شوری دو گیاه هالوفیت: Seidlitzia rosmarinus وReaumuria fruticosa از منطقه کال شور سبزوار
%A بابک فدوی مزینان
%A چنیانی, منیره
%A مه لقا قربانلی
%A اسماعیل فیله کش
%J چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2015

[Download]