سالمند - Iranian Journal of Ageing, دوره (11), شماره (40), سال (2016-9) , صفحات (1-12)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص‌های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال )

نویسندگان: احسان میر , سیدرضا عطارزاده حسینی , مجتبی میرسعیدی , کیوان حجازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: سالمندی با بی نظمی در تعداد زیادی از جنبه‌های عملکرد ایمنی همراه است. در این دوران تمام جنبه‌های عملکرد ایمنی با پیری کاهش پیدا نمی‌کند و برخی جنبه‌ها حفظ شده و برخی دیگر افزایش می‌یابد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص‌های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال بود. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 24 آزمودنی در دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه تمرین هوازی شامل دویدن روی نوارگردان برای مدت هشت هفته، هرهفته 3 جلسه به مدت 20 دقیقه با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قب ذخیره بود. برنامه تمرینات مقاومتی نیز با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه اجرا گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 15 برای مقایسه میانگین‌های درون گروهی و بین گروهی از روش آنالیز واریانس اندازه‌های تکراری استفاده شد و نتایج در سطح معنی داری 05/0>p آزمایش شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که سطح IgG پس از تمرینات ترکیبی کاهش معنی داری پیدا کرد (046/0P=) و سطوح کورتیزول سرمی افزایش معنی دار داشت (00/0P=). علی رغم کاهش 95/18 درصدی IgM سرمی پس از تمرینات این تغییرات از لحاظ آماری معنی دار نبود (316/0P=). شاخص‌هایIgA، گلبول سفید، لنفوسیت، مونوسیت و نوتروفیل در هر دو گروه معنی‌دار نبود (05/0

کلمات کلیدی

, ایمونوگلبولین ها, کورتیزول, تمرین ترکیبی, مردان سالمند غیرفعال,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054188,
author = {میر, احسان and عطارزاده حسینی, سیدرضا and مجتبی میرسعیدی and حجازی, کیوان},
title = {تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص‌های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال},
journal = {سالمند - Iranian Journal of Ageing},
year = {2016},
volume = {11},
number = {40},
month = {September},
issn = {1735-806X},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {ایمونوگلبولین ها، کورتیزول، تمرین ترکیبی، مردان سالمند غیرفعال،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص‌های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال
%A میر, احسان
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A مجتبی میرسعیدی
%A حجازی, کیوان
%J سالمند - Iranian Journal of Ageing
%@ 1735-806X
%D 2016

[Download]