نوآوری و ارزش آفرینی, دوره (2), شماره (5), سال (2014-9) , صفحات (57-72)

عنوان : ( تحلیل سیستمی تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , امین ندائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر ریسک پذیری و بررسی سیستماتیک تاثیر ریسک پذیری در ارتقای نوآوری و همچنین ارزیابی وضعیت فعلی ریسک پذیری در پارک علمی و فناوری پردیس می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 نفر از کارشناسان پارک مذکور است و در این میان 68 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق این مقاله آمیخته تبیینی است که ابتدا به بررسی و تشریح نظام ملی نوآوری پرداخته شده و سپس ریسک پذیری و نحوه شکل گیری آن بررسی شده، در گام بعد عوامل کلیدی موثر بر ریسک پذیری از آن استخراج گردیده است. در ادامه با توجه به در نظر گرفتن عوامل کلیدی موثر بر ریسک پذیری و تاثیر آن بر نوآوری، مدل مفهومی تحقیق به صورت سیستمی ‌ارائه می شود. در مرحله بعد مدل مفهومی‌ تحقیق با مطالعات کمی(پرسشنامه) و کیفی(مصاحبه) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده از تحقیق نیز نشان می‌دهد که عوامل مختلفی بر ریسک پذیری در پارک پردیس تاثیرگذار است. این عوامل با تقویت ریسک پذیری، بر شاخص های نوآوری تاثیر می گذارند و زمینه ساز ایجاد فضایی پویا و خلاق به منظور رشد نوآوری می شوند. همچنین مشخص شد که وضعیت فعلی زیرساخت ریسک پذیری در پارک پردیس مساعد نمی باشد و این زیرساخت نوآوری را بطور چشمگیری ارتقاء نمی‌دهد.

کلمات کلیدی

, ریسک پذیری, نوآوری, پارک علمی و فناوری, زیرساخت, سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054346,
author = {خوارزمی, امید علی and ندائی, امین},
title = {تحلیل سیستمی تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس},
journal = {نوآوری و ارزش آفرینی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {5},
month = {September},
issn = {2717-0454},
pages = {57--72},
numpages = {15},
keywords = {ریسک پذیری، نوآوری، پارک علمی و فناوری، زیرساخت، سیستم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل سیستمی تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس
%A خوارزمی, امید علی
%A ندائی, امین
%J نوآوری و ارزش آفرینی
%@ 2717-0454
%D 2014

[Download]