تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (5), شماره (16), سال (2015-6) , صفحات (149-168)

عنوان : ( بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای ایران )

نویسندگان: علی صنایعی , علیرضا حدادیان , امیر حسین باقریه مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در بازارهای رقابتی، آگاهی از عوامل تاثیرگذار و روابط بین آنها در قالب الگویی مفهومی که بتواند به مدیران بینش و دیدگاهی منسجم درخصوص نحوه ایجاد وفاداری و ارتقاء آن در مشتریان ارائه دهد بسیار ضروری و ارزشمند می‌باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی الگوی وفاداری مشتریان برای فروشگاه¬های زنجیره¬ای کشور بر اساس معیارهای ارزش درک شده، رضایت مشتری، کیفیت ادراک شده، وجهه فروشگاه، ارتباطات، انصاف درک شده، اعتماد و محیط فروشگاه به عنوان پیش شرط¬های وفاداری و ترجیح نام تجاری، قصد تکرار خرید، توصیه به دیگران و تبلیغ کلامی و هزینه تغییر عرضه¬کنندگان به عنوان پیامدهای وفاداری می‌باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان فروشگاه-های زنجیره¬ای رفاه، شهروند و اتکا در پنج شهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز تشکیل می¬دهد و حجم نمونه 1227 نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده¬ها نیز پرسشنامه می¬باشد و از الگویابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که در فروشگاه¬های زنجیره-ای، دو معیار اعتماد و رضایت مشتری اثر مستقیم و سه عامل محیط فروشگاه، کیفیت درک شده و ارزش درک شده تاثیر غیر مستقیم بر وفاداری مشتریان دارند. همچنین اثرگذاری ارتباطات، وجهه فروشگاه و انصاف درک شده بر وفاداری مشتری حمایت نشده است. علاوه بر این، ترجیح نام تجاری، هزینه تغییر عرضه کنندگان و توصیه به دیگران به عنوان پیامدهای مستقیم و قصد تکرار خرید به عنوان پیامد غیر مستقیم وفاداری مشتری شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, رضایت مشتری, فروشگاه زنجیره ای, وفاداری مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054448,
author = {علی صنایعی and حدادیان, علیرضا and امیر حسین باقریه مشهدی},
title = {بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای ایران},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2015},
volume = {5},
number = {16},
month = {June},
issn = {2228-7744},
pages = {149--168},
numpages = {19},
keywords = {رضایت مشتری، فروشگاه زنجیره ای، وفاداری مشتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای ایران
%A علی صنایعی
%A حدادیان, علیرضا
%A امیر حسین باقریه مشهدی
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2015

[Download]