هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2015-02-17

عنوان : ( بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی: سازمان شهرداری کلان شهر مشهد )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , لیلا جوهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت دانش پشتیبان نوآوری، ایجاد کننده ایده های جدید و بهره برداری از قدرت تفکر سازمان است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضع موجود و همچنین تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی سازمان شهرداری کلان شهر مشهد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته ی مدیریت دانش و نوآوری می باشد که روایی صوری آن با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان مدیریت و روایی محتوایی آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و آزمون بارتلت سنجیده شده است و برای تمام متغیرها بالاتر از 5/0 بوده که این میزان مورد تایید است، همچنین به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن برای تمام متغیرها بالاتر از 7/0 بوده که مورد تایید می باشد. جهت سنجش فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های t تک نمونه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه کارمندان شهرداری مرکزی مشهد و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد می باشد که در مجموع تعداد آن ها 1028 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه نیز با توجه به معلوم بودن جامعه آماری از جدول مورگان استفاده شده است و حجم نمونه تحقیق تعداد 278 نفر محاسبه شد که در نهایت 269 پرسشنامه بازگشت و تحلیل شد. نتایج حاکی از این است که وضع موجود نظام مدیریت دانش و نوآوری در سازمان شهرداری مشهد بالاتر از استاندارد تعیین شده(عدد3) می باشد و قابل قبول است اما همچنان با ایده آل فاصله وجود دارد، علاوه براین تمامی متغیرهای مدیریت دانش به استثنای تسهیم دانش بر نوآوری در شهرداری مشهد تاثیر دارند

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, نوآوری, سازمان خدماتی, شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054487,
author = {خوارزمی, امید علی and جوهری, لیلا},
title = {بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی: سازمان شهرداری کلان شهر مشهد},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {مدیریت دانش، نوآوری، سازمان خدماتی، شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی: سازمان شهرداری کلان شهر مشهد
%A خوارزمی, امید علی
%A جوهری, لیلا
%J هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
%D 2015

[Download]