تحقیقات دام و طیور, دوره (4), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (1-8)

عنوان : ( اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا برگوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: رضا صدیقی وثاق , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر محصولات فرعی پسته در جیره های با یا بدون دانه کلزا بر گوارش پذیری و متابولیت های خون در گوسفند بلوچی، 4 راس گوسفند نر بلوچی (وزن بدن2±40 کیلوگرم) در قالب طرح مربع لاتین 4×4 با 4 دوره مورد استفاده قرار گرفتند. هر دوره شامل 14 روز عادت پذیری و 7 روز نمونه گیری بود. تیمارها عبارت بودند از:1) 30 درصد یونجه- 20 درصد کاه- 50 درصد کنسانتره 2) تیمار1 + 5/5 درصد دانه کلزا در کنسانتره 3) 30 درصد محصولات فرعی پسته- 20 درصد کاه- 50 درصد کنسانتره 4) تیمار3 + 5/5 درصد دانه کلزا در کنسانتره. گوارش پذیری ظاهری ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) و الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) و همچنین غلظت گلوکز خون، پروتئین کل خون و فعالیت آنزیم های کبدی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت، ولی گوارش پذیری ظاهری پروتئین خام و غلظت نیتروژن اوره ای خون در جیره های حاوی محصولات فرعی پسته پایین تر بود. نتایج نشان داد استفاده از سطح 30 درصد محصولات فرعی پسته در جیره گوسفندان بلوچی علی رغم اثر منفی بر گوارش پذیری پروتئین خام داشت، به علت عدم معنی داری سایر شاخص های تغذیه ای می تواند به عنوان جایگزینی برای بخشی از یونجه جیره منظور گردد

کلمات کلیدی

, محصولات فرعی پسته, گوسفند بلوچی, گوارش پذیری, دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054609,
author = {رضا صدیقی وثاق and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا برگوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون در گوسفند بلوچی},
journal = {تحقیقات دام و طیور},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1747},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {محصولات فرعی پسته، گوسفند بلوچی، گوارش پذیری، دانه کلزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا برگوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون در گوسفند بلوچی
%A رضا صدیقی وثاق
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J تحقیقات دام و طیور
%@ 2322-1747
%D 2015

[Download]