سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , 2015-09-09

عنوان : ( اثر منابع فیبر غیر علوفه ای)سبوس و تفاله چغندرقند( درکنسانتره شروع کننده بر فراسنجه های مربوط به سلامتی و pH ادرار و مدفوع گوساله های ماده هلشتاین )

نویسندگان: عبدالرسول ملانوروزی , مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , همایون فرهنگ فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر منابع فیبرغیرعلوفه ای)سبوس و تفاله چغندرقند( درکنسانتره شروع کننده بر فراسنجه های مربوط به سلامتی و pH ادرار و مدفوع گوساله های ماده هلشتاین انجام پذیرفت. به همین منظور تعداد 42 راس گوساله ماده هلشتاین در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به سه تیمار آزمایشی اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: 1( استارتر بر پایه غلات)تیمار شاهد( ، 4( سبوس جایگزین غلات و 3( تفاله چغندر قند جایگزین غلات بود. در روزهای 57 و 09 آزمایش، ادرار و مدفوع هر یک از گوساله ها جمع آوری شد و توسط دستگاه pH متر pH آن تعیین گردید. به منظور بررسی قوام ظاهری مدفوع در طول آزمایش قوام مدفوع به طور روزانه به صورت چشمی ارزیابی شد . همچنین دمای رکتوم روزانه اندازه گیری گردید . نتایج نشان داد pH ادرار و مدفوع و فرانسجه های مربوط <9/9 به سلامتی تحت تاثیر تیماهای آزمایشی قرار نگرفتند) 7 p (. بنابراین بنظر می رسد منابع فیبر غیر علوفه ای می تواند بدون تاثیر مضر در جیره گوساله مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, فیبر غیر علوفهایی, گوساله های شیری, pH ادرار و مدفوع, فرانسجه های مربوط به سلامتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054629,
author = {عبدالرسول ملانوروزی and باشتنی, مسلم and ناصریان, عباسعلی and همایون فرهنگ فر},
title = {اثر منابع فیبر غیر علوفه ای)سبوس و تفاله چغندرقند( درکنسانتره شروع کننده بر فراسنجه های مربوط به سلامتی و pH ادرار و مدفوع گوساله های ماده هلشتاین},
booktitle = {سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور},
year = {2015},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {فیبر غیر علوفهایی- گوساله های شیری- pH ادرار و مدفوع- فرانسجه های مربوط به سلامتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر منابع فیبر غیر علوفه ای)سبوس و تفاله چغندرقند( درکنسانتره شروع کننده بر فراسنجه های مربوط به سلامتی و pH ادرار و مدفوع گوساله های ماده هلشتاین
%A عبدالرسول ملانوروزی
%A باشتنی, مسلم
%A ناصریان, عباسعلی
%A همایون فرهنگ فر
%J سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور
%D 2015

[Download]