نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته )

نویسندگان: مینا نورزاده نامقی , غلامحسین داوری نژاد , حسین انصاری , سیدحسین نعمتی , احمد زارع , احمد زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور ارزیابی مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر دما و رطوبت خاک، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بر روی درختان 20 ساله پسته در منطقه فیضآباد مهولات استان خراسان رضوی در سال پلاستیک معمولی زیر :M پلاستیک معمولی زیر خاک با برش عرضی، 2 :M 1392 انجام شد. انواع مختلف مالچ ( 1 - زراعی 93 شاهد) به عنوان فاکتور اصلی :M بقایای جو و 6 :M چیپس چوب، 5 :M دار روی خاک، 4 UV پلاستیک :M خاک با برش دایرهای، 3 3 به × 15 ) به صورت فاکتوریل 2 - 9 و 16 - 24 و 36 روز بعد از آبیاری) و ساعت نمونهبرداری (ساعات 10 ، و زمان نمونهبرداری ( 12 عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که محتوی رطوبتی تمام تیمارهای مالچ در مقایسه با شاهد افزایش یافت و 11 درصد بیشترین میزان / 15 و 95 /29 ،15/ با 59 (M و چیبس چوب ( 4 (M پلاستیک برشی زیر خاک ( 1 ،(M3) uv پلاستیک 58 و 24 درصد بهبود یافت. ، محتوی رطوبتی را در هر سه مرحله نمونهبرداری نشان دادند که در مقایسه با شاهد رطوبت خاک 65 دما در تیمارهای مالچ پلاستیکی به طور معنیداری در مقایسه با سایر تیمارها بالاتر بود و تیمارهای مالچهای آلی به خصوص 50 سانتیمتری خاک شدند. - 4 درجه سانتیگراد) باعث کاهش دما در مقایسه با شاهد در عمق 60 / چیبس چوب (با اختلاف 4

کلمات کلیدی

, کلید واژهها: بهروهوری آب, پسته, کاهش تبخیر, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054837,
author = {نورزاده نامقی, مینا and داوری نژاد, غلامحسین and انصاری, حسین and نعمتی, سیدحسین and احمد زارع and احمد زارع},
title = {ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کلید واژهها: بهروهوری آب، پسته، کاهش تبخیر، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته
%A نورزاده نامقی, مینا
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A انصاری, حسین
%A نعمتی, سیدحسین
%A احمد زارع
%A احمد زارع
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]