دانشنامه حقوق و سیاست, دوره (4), شماره (8), سال (2008-9) , صفحات (179-206)

عنوان : ( مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت گرا: تبیین مفاهیم نظام بین الملل، جامعه بین الملل و جامعه جهانی )

نویسندگان: سید احمد فاطمی نژاد , عبدالعلی قوام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله در پی بررسی و تبیین مفاهیم سه گانه نظام بین الملل، جامعه بین الملل و جامعه جهانی در مکتب انگلیسی می باشد. این مفاهیم که در راستای سنتهای تفکر مورد نظر وایت یعنی واقع گرایی، خردگرایی و انقلابیگری میباشد، بخش عمده ای از توجه نظریه پردازان این مکتب را به خود جلب کرده است. نظریه پردازان مکتب انگلیسی همواره کوشیده اند تا با در پیش گرفتن موضعی میانه خود را در بین این سه مفهوم و هماهنگ با سنت خردگرا جلوه دهند. در نتیجه بر مفاهیمی همانند نهادهای بین المللی، ارزشهای مشترک، هنجارهای مشترک، همکاری بین المللی و وجود جامعه در سطح بین المللی تأکبد دارند. تأکید مکتب انگلیسی بر این مفاهیم موجب شده که این نظریه بعضاً تحت عناوین نظریه جامعه بین المللی یا خردگرایی نیز شناخته شود.

کلمات کلیدی

نظریه مکتب انگلیسی؛ نظام بین الملل؛ جامعه بین الملل؛ جامعه جهانی؛ نهادهای بین المللی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054892,
author = {فاطمی نژاد, سید احمد and عبدالعلی قوام},
title = {مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت گرا: تبیین مفاهیم نظام بین الملل، جامعه بین الملل و جامعه جهانی},
journal = {دانشنامه حقوق و سیاست},
year = {2008},
volume = {4},
number = {8},
month = {September},
issn = {2423-4133},
pages = {179--206},
numpages = {27},
keywords = {نظریه مکتب انگلیسی؛ نظام بین الملل؛ جامعه بین الملل؛ جامعه جهانی؛ نهادهای بین المللی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت گرا: تبیین مفاهیم نظام بین الملل، جامعه بین الملل و جامعه جهانی
%A فاطمی نژاد, سید احمد
%A عبدالعلی قوام
%J دانشنامه حقوق و سیاست
%@ 2423-4133
%D 2008

[Download]