نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( بررسی اثر تنش خشکی بر درختچه زرشک (Berberis thunbergii) زینتی )

نویسندگان: محمد کافی , جعفر نباتی , ریحانه ستایش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین آستانه‌های کمی و کیفی تحمل به خشکی زرشک زینتی، پژوهشی در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی با سه تکرار در مجموعه تولیدات گیاهی شهرداری مشهد انجام شد. تیمارها شامل 100، 80، 60، 40 و 20 درصد نیاز آبی در نظر گرفته شدند. تیمارها در هشتم اردیبهشت اعمال و نمونه برداری‌ها در تاریخ‌های 15 مرداد، اول شهریور، 15 شهریور، 15 مهر ماه انجام گردید. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی ارتفاع بوته زرشک زینتی کاهش یافت اما بین تیمارهای 100 و 80 درصد نیاز آبی از نظر متوسط ارتفاع بوته اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. بیشترین تعداد شاخه‌های جانبی در تیمار 60 درصد نیاز آبی مشاهده شد. از نظر شاخص طراوت کمترین مقدار این شاخص در تیمارهای 20 و 40 درصد نیاز آبی مشاهده شد، اما اختلاف بین شاخص طراوت در تیمارهای 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی معنی‌دار نبود. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که زرشک زینتی گیاهی است مقاوم به تنش خشکی و می‌توان با حفظ شاخص‌های مهم فضای سبز مقدار مصرف آب را در این گیاه به 60% نیاز آبی کاهش داد که مقدار آب صرفه جویی شده در فاصله زمانی هشتم اردیبهشت تا 15 مهرماه 4400 متر مکعب آب در هکتار است.

کلمات کلیدی

, شاخص طراوت, فضای سبز, نیاز آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054949,
author = {کافی, محمد and نباتی, جعفر and ریحانه ستایش},
title = {بررسی اثر تنش خشکی بر درختچه زرشک (Berberis thunbergii) زینتی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {شاخص طراوت، فضای سبز، نیاز آبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنش خشکی بر درختچه زرشک (Berberis thunbergii) زینتی
%A کافی, محمد
%A نباتی, جعفر
%A ریحانه ستایش
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]