پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2015-7) , صفحات (139-152)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی )

نویسندگان: مصطفی غلامی , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان , حسنا حاجاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در دوره آغازین برعمکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی انجام شد. چهارصد قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه سویه راس 308 در سن 10-1 روزگی به 10 تیمار دارای 4 تکرار اختصاص یافت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 5×2 انجام شد. آرژنین قابل هضم شامل پنج سطح 1/05، 1/18، 1/31 (توصیه راس)، 1/44 و 1/57 درصد و پروتئین قابل هضم شامل 18 و 20 درصد جیره بود. پس از 10 روزگی تمامی جوجه‌ها جیره یکسان دریافت کردند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سطوح آرژنین و پروتئین و اثرات متقابل این دو تأثیر معنی داری بر مصرف خوراک، افزایش وزن جوجه ها و ضریب تبدیل داشت. سطوح پروتئین قابل هضم اثر معنی‌داری بر ضریب تبدیل غذایی در سن 42-25 روزگی و افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره داشت. سطوح پروتئین خوراک بر وزن نسبی کبد و چربی حفره شکمی در سن 10 روزگی، وزن نسبی روده درسن 42 روزگی معنی دار بود. اثرات سطوح مختلف آرژنین بر وزن نسبی کبد و چربی حفره شکمی، در سن 10 روزگی معنی دار بود. اثرات متقابل سطوح مختلف آرژنین و پروتئین بر وزن نسبی کبد و طول نسبی دئودنوم و ژژنوم در دوره آغازین ازنظر آماری معنی دار بود. اثرات سطوح متفاوت پروتئین بر غلظت پروتئین کل، آلبومین و فسفر سرم معنی دار بود. اثر سطوح مختلف آرژنین بر غلظت اسید اوریک و کلسیم سرم معنی دار بود. با توجه به نتایج این آزمایش می توان گفت سطح آرژنین و پروتئین قابل هضم توصیه شده توسط شرکت راس مناسب می‌باشد.

کلمات کلیدی

, آرژنین قابل هضم, پروتئین قابل هضم, جوجه گوشتی, عملکرد, فراسنجه ها خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054978,
author = {غلامی, مصطفی and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and گلیان, ابوالقاسم and حاجاتی, حسنا},
title = {اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {4},
month = {July},
issn = {2008-3106},
pages = {139--152},
numpages = {13},
keywords = {آرژنین قابل هضم، پروتئین قابل هضم، جوجه گوشتی، عملکرد، فراسنجه ها خون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی
%A غلامی, مصطفی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A حاجاتی, حسنا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2015

[Download]