دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (22), شماره (6), سال (2016-2) , صفحات (1018-1024)

عنوان : ( خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو )

نویسندگان: محبوبه فیروز , سید جواد حسینی , سید رضا مظلوم , فرزانه حسن زاده , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه وهدف:بیماری دیابت به عنوان یکی از بیماری های شایع اختلال متابولیسم، از معضلات بهداشت عمومی در جهان محسوب می شود. مهم ترین عامل زمینه ساز مرگ ومیر بیماران دیابتی عدم انجام خودمراقبتی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. روش کار:در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 108 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت پارسیان مشهد در سال 93 که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه خودمراقبتی بیماران دیابتی و پرسشنامه توصیف مشخصات واحدهای پژوهش توسط بیماران تکمیل گردید و داده های اصلی با استفاده از نرم افزارآماری spss 5/11 موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که 2/47 درصد از افراد خودمراقبتی ضعیفی داشتند و بین خود مراقبتی و جنس(018/0=p) و فعالیت بدنی(019/0=p) ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج این تحقیق، بیماران مبتلا به دیابت خودمراقبتی ضعیفی داشتند و این خودمراقبتی ضعیف هرساله هزینه های زیادی را بر افراد مبتلا تحمیل می کند. از این جهت یافتن راه کارهای جهت بهبود خودمراقبتی این بیماران الزامی می باشد.

کلمات کلیدی

خودمراقبتی؛ پرستاری دیابت؛ دیابت نوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054992,
author = {محبوبه فیروز and سید جواد حسینی and سید رضا مظلوم and فرزانه حسن زاده and کیمیایی, سیدعلی},
title = {خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2016},
volume = {22},
number = {6},
month = {February},
issn = {1606-7487},
pages = {1018--1024},
numpages = {6},
keywords = {خودمراقبتی؛ پرستاری دیابت؛ دیابت نوع دو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو
%A محبوبه فیروز
%A سید جواد حسینی
%A سید رضا مظلوم
%A فرزانه حسن زاده
%A کیمیایی, سیدعلی
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2016

[Download]