آرشیو توانبخشی, دوره (15), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (44-51)

عنوان : ( تاتیر ۵ هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا )

نویسندگان: محمود خدابخشی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مجید زندی , رضا خان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بنابه گزارش انجمن ملی ورزش دانشکده ای آمریکا اسپرین مچ پا ازآسیب های رایج دربین ورزشکاران رشته های توپی مختلف از جمله فوتسال و فوتبال و بسکتبال می باشد. که طبق محاسبات انجام شده 10 تا 30%کل آسیب های ورزشی و 80%آسیب های مچ پا را شامل می شود. بررسی تاثیر تمرینات پروپریو سپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مچ پا. روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود که 30 بسکتبالیست با دامنه سنی 22-18 سال که بطور تصادفی به دو گروه مساوی تجربی وکنترل تقسیم شدندو 5 هفته تمرینات پروپریو سپتیو را انجام دادند . ضمناًتعادل پویای آزمودنی ها قبل و بعد از تمرینات با دستگاه تعادل سنج بایودکس اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 16 استفاده شد. یافته‌ها: نمونه این پژوهش را مردان با میانگین سن (35/1±86/19) گروه تجربی و (23/1 ±66/19) سال گروه کنترل را تشکیل دادند. نتایج آزمون تی نشان داد که در گروه تجربی بعد از اجرای تمرینات پروپریوسپتیو نسبت به قبل از آن در نمره تعادل پویای (عمومی: P=0/001، جانبی: P=0/001 و قدامی-خلفی: P=0/001) تفاوت معنادرای ایجاد شده ولی در گروه کنترل نمره تعادل پویا (عمومی: P=0/550،جانبی: P=0/480، و قدامی- خلفی: P=0/840) تفاوت معنادرای نبوده است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق می توان برتوانبخشی صحیح وبه موقع ورزشکاران آسیب دیده از ناحیه مچ پا با تاکید بر تمرینات پروپریوسپتیوبرای جلوگیری از ناتوانی واسپرین مجددو همچنین بهبود پارامتراهای تعادل تاکید کرد.

کلمات کلیدی

, تمرینات پروپریوسپتیو, تعادل پویا, اسپرین مزمن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055142,
author = {خدابخشی, محمود and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and زندی, مجید and خان زاده, رضا},
title = {تاتیر ۵ هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا},
journal = {آرشیو توانبخشی},
year = {2014},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {1607-2960},
pages = {44--51},
numpages = {7},
keywords = {تمرینات پروپریوسپتیو، تعادل پویا، اسپرین مزمن،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاتیر ۵ هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
%A خدابخشی, محمود
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A زندی, مجید
%A خان زاده, رضا
%J آرشیو توانبخشی
%@ 1607-2960
%D 2014

[Download]