میکروبیولوژی دامپزشکی, دوره (11), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (79-90)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن )

نویسندگان: نفیسه دعوتی , فریده طباطبائی یزدی , سعید زیبایی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی اجتماع انتروکوکوسی شیر شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آنها می باشد. پانزده باکتری از شیر شتر منطقه گلستان جداسازی گردید. لگاریتم تعداد واحد تشکیل دهنده کلنی انتروکوکوس ها روی محیط KAA تحت شرایط بی هوازی در دماهای 20، 37 و 45 درجه سانتی گراد به ترتیب 05/0± 816/5 ، 02/0± 397/6 و 14/0±017/8 (انتروکوکوس های ترموفیل غالب است بود. شناسایی جدایه ها براساس خواص فنوتیپکی و بیوشیمیایی شامل انتروکوکوس دورانس، انتروکوکوس موندتی، انتروکوکوس فسیوم، انتروکوکوس دوریس، انتروکوکوس آویوم و انتروکوکوس فکالیس بود. این شناسایی توسط روش مولکولی بر اساس تکثیر ژن 16S rRNA با پرایمرهای یونیورسال B27F و U1492R و سپس توالی یابی محصول PCR مربوطه تایید شد. بررسی خواص تکنولوژیکی جدایه ها نشان دادکه تمامی آن ها قابلیت بالایی در تولید اسید داشته و دارای فعالیت لیپولیتیکی می باشند. انتروکوکوس فکالیس بیشترین فعالیت لیپولیتیکی را نسبت به سایر جدایه ها نشان داد. انتروکوکوس فسیوم و انتروکوکوس فکالیس بیشترین میزان اتولیز شدن را در بین سایر نمونه ها نشان دادند. براساس بررسی خواص تکنولوژیکی جدایه ها، انتروکوکوس های شیر شتر کاندیداهای مناسبی برای فراوری شیر شتر و سایر محصولات لبنی دیگر محسوب می شوند.

کلمات کلیدی

, شتر, انتروکوکوس, لیپولیتیک, اتولیتیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055163,
author = {دعوتی, نفیسه and طباطبائی یزدی, فریده and سعید زیبایی and شهیدی, فخری and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن},
journal = {میکروبیولوژی دامپزشکی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-8851},
pages = {79--90},
numpages = {11},
keywords = {شتر، انتروکوکوس، لیپولیتیک، اتولیتیک، پروتئولیتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن
%A دعوتی, نفیسه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A سعید زیبایی
%A شهیدی, فخری
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J میکروبیولوژی دامپزشکی
%@ 2251-8851
%D 2016

[Download]