فناوری های جدید در صنعت غذا, دوره (2), شماره (8), سال (2015-12) , صفحات (103-114)

عنوان : ( کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک )

نویسندگان: رسول خدابخشیان کارگر , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان , آمنه سازگارنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص مختلف میوه در مراحل مختلف بلوغ، رسیدگی و انبارداری تغییر کرده و می توان با بررسی خصوصیات آن، به مرحله مناسب جهت برداشت میوه دست یافت. در این بین تعیین سریع و کم هزینه خصوصیات کیفی محصول مانند درصد کل مواد جامد محلول، اسیدیته و pH یکی از اقدامات بسیار مهم در تعیین مراحل بلوغ، رسیدگی و فرآوری محسوب می شود. در این تحقیق، پتانسیل روش طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک در تعیین خصوصیات کیفی دانه انار (واریته اشرف) مانند درصد کل مواد جامد محلول، اسیدیته و pH در چهار مرحله مختلف بلوغ (88، 109، 124و 143 روز پس از گلدهی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از این بود که طیف های بدست آمده از هر یک از 4 مرحله بلوغ دانه انار می توانند یک باند اصلی 760 نانومتر را با توجه به مراحل مختلف بلوغ میوه بروز دهند. این نوع باند قابل تخصیص به اورتون سوم کششی پیوند OH، در مورد آب، می باشد. با توجه به روند بلوغ در هر مرحله، مقادیر حداکثر شدت بازتاب در باند مشاهده شده تفاوت معنی‌داری را نشان داد. توانائی مدل های توانائی مدل های PLS برای پیش بینی میزان درصد کل مواد جامد محلول،اسیدیته قابل تیتراسیون و pH به طور قابل توجهی تحت تاثیر نوع پیش پردازش های مورد استفاده بودند. همچنین مقایسه مقادیر پیش بینی شده این خواص از طیف سنجی با مقادیر واقعی آنها توانائی پیشگوئی مدل هائی با ضرائب همبستگی بالا (به ترتیب 0.96، 0.92 و 0.92) و مقادیر خطای پایین (به ترتیب 0.09 درجه بریکس، 0.19 و0.08) را با استفاده از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک نتیجه داد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که روش طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک روشی کارا و دارای پتانسیل بسیار قوی در تشخیص همزمان و سریع مراحل بلوغ و پارامترهای کیفی انار می باشد.

کلمات کلیدی

کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055286,
author = {خدابخشیان کارگر, رسول and عمادی, باقر and خجسته پور, مهدی and گلزاریان, محمودرضا and آمنه سازگارنیا},
title = {کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک},
journal = {فناوری های جدید در صنعت غذا},
year = {2015},
volume = {2},
number = {8},
month = {December},
issn = {۲۴۷۶-۴۷۸۷},
pages = {103--114},
numpages = {11},
keywords = {کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%A عمادی, باقر
%A خجسته پور, مهدی
%A گلزاریان, محمودرضا
%A آمنه سازگارنیا
%J فناوری های جدید در صنعت غذا
%@ ۲۴۷۶-۴۷۸۷
%D 2015

[Download]