سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-02-19

عنوان : ( تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و اجزای عملکرد گیاه دارویی وسمه .Indigofera tinctoria L )

نویسندگان: نادر مدافع بهزادی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ت ه ظٌ رَ هغالؼ یٍضگی اّی رؽذی ػولىزد گیا دار یٍی عٍو ) Indigofera tinctoria L. ( در اٍو ؼٌ ت تاریخ واؽت تزاون ت تَ ،ِ آسهایؾی ت ص رَت اعپلیت پلات تز پای عزح تل نَ اّی واهل تصادفی تا ع تىزار در ه غٌم تن در عال سراػی 1391 92 اجزا ؽذ. چ اْر تاریخ واؽت ) 15 فز دٍیی، 30 فز رٍدیی، 14 اردیث ؾْت 29 اردیث ؾْت( ت ػ اٌَى فاوت رَ - 45 ت تَ در هتز هزتغ( ت ػ اٌَى فاوت رَ فزػی در ظًز گزفت ؽذ ذً. صفات ه رَد 35 ،25 ، اصلی چ اْر تزاون واؽت ) 15 هغالؼ ؽاهل ارتفاع ت تَ ،ِ لغز وا پًَی تؼذاد ؽاخ جا ثًی عٍو در د چیی ا لٍ د مٍ ت دَ ذً. تًایج ؾًاى داد و اگزچ اثز تاریخ واؽت ت یٍض در چیی ا لٍ تز رؽذ عٍو هؼ یٌدار ثً دَ، لٍی واؽت س دٍ گٌّام ه جَة ت ثْ دَ رؽذ ػولىزد گزدیذ. تزاون ت تَ تأثیز هؼ یٌداری ر یٍ خص صَیات ه رَد هغالؼ عٍو در زّ د چیی داؽت. تیؾتزیی ارتفاع ت تَ لغز وا پًَی، در چیی 24 عا تًیهتز هؾا ذّ ؽذ. /25 80/ ا لٍ هزت طَ ت تزاون 45 ت تَ در هتز هزتغ ت تزتیة تزاتز تا 2

کلمات کلیدی

, ارتفاع بوته, قطر تاج پوشش گیاهی, تعداد شاخه جانبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055316,
author = {مدافع بهزادی, نادر and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و اجزای عملکرد گیاه دارویی وسمه .Indigofera tinctoria L},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارتفاع بوته، قطر تاج پوشش گیاهی، تعداد شاخه جانبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و اجزای عملکرد گیاه دارویی وسمه .Indigofera tinctoria L
%A مدافع بهزادی, نادر
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2016

[Download]