رصد نوآوری در پژوهش های دینی , 2016-02-29

عنوان : ( قصدی‌گرایی و تصورات درست و نادرست پیرامون آن )

نویسندگان: علیرضا عابدی سرآسیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشف نیّت مؤلّف یا همان «قصدی‌گرایی» به همان میزان که از مهم‌ترین و پرسابقه‌ترین هدف‌های فهم است، پر مناقشه‌ترین و بحث انگیزترین نیز می‌باشد. اشکال‌ها و دلیل‌هایی که علیه آن مطرح گشته، بسیاری از نظریه‌پردازان را قانع کرده است تا قصدی‌گرایی را هدفی غیرممکن یا نامطلوب تلقّی کنند. در این نوشتار، که یک پژوهش توصیفی- انتقادی و با ابزار گردآوری اطّلاعات اَسنادی و کتابخانه‌ای است، اگرچه به طور صریح به این اشکالات پرداخته نشده؛ اما به طور ضمنی و اجمالی نشان داده شده است که اکثر اشکالات وارد شده بر قصدی¬گرایی ناشی از تصورات غلطی است که در مورد این نظریه وجود دارد. در نوشتار حاضر، پس از طرح نُه تصور نادرست از قصدی¬گرایی، به ارائۀ شکل درست و مورد قبول از آن پرداخته شده است. تصورات غلط از قصدی¬گرایی بدین شرح می¬باشند که هر یک با تکرار عبارت« تلقی قصدی¬گرایی به عنوان» تبیین می¬شوند: 1) تلقی قصدی¬گرایی به عنوان نظریۀ ذهنی¬گرایی. 2) – نظریه‌ای انگیزه خوان. 3) – نظریۀ تلقی قصد به مثابه یگانه منشأ معنای اثر. 4) – نظریه‌ای انحصار طلب. 5) – نظریۀ فهم غیر عصری و بی توجه به زمان حال. 6) – نظریه‌ای دلبخواهی. 7) – نظریه‌ای مسئولیت گریز. 8) – نظریۀ تفسیر با ذهن خالی. 9) – نظریه‌ای قصدگرا.

کلمات کلیدی

, هرمنوتیک, هدف فهم, قصدی‌گرایی, قصدی‌‌ستیزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055414,
author = {عابدی سرآسیا, علیرضا},
title = {قصدی‌گرایی و تصورات درست و نادرست پیرامون آن},
booktitle = {رصد نوآوری در پژوهش های دینی},
year = {2016},
location = {قم, ايران},
keywords = {هرمنوتیک، هدف فهم، قصدی‌گرایی، قصدی‌‌ستیزی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قصدی‌گرایی و تصورات درست و نادرست پیرامون آن
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%J رصد نوآوری در پژوهش های دینی
%D 2016

[Download]