اقتصاد کشاورزی, دوره (9), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (221-245)

عنوان : ( ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: اهون کاسب , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند سال اخیر نحوه نگرش به موضوع انرژی در ایران تغییر یافته است، تجدیدناپذیری انرژی‌های فسیلی و از سوی دیگر افزایش مداوم قیمت‌ها و اجرای طرح‌هایی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت‌ها را بر آن داشته است که به‌سوی مجموعه‌ای از انرژی‌های نو حرکت کنند. اتخاذ و توسعه سیاست‌ها و راهبردهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، به تجزیه و تحلیل مزایای سرمایه‌گذاری در آن بر اساس تمایل به پرداخت خانوارها نیاز دارد. این مقاله با استفاده از اطلاعات مقطع زمانی سال 1393 مربوط به 250 خانوار و 4518 مشاهده از استان خراسان رضوی و به‌کارگیری آزمون انتخاب و مدل لاجیت متداخل به ارزش‌گذاری ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخته است. برآورد مدل لاجیت متداخل با متغیرهای اقتصادی- اجتماعی نشان داد، که سن، مالکیت مسکن و داشتن خودرو بر میزان تمایل به پرداخت‌ها تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. هم‌‌چنین خانوارهای شهری برای کاهش آلودگی هوا و افزایش اشتغال‌زایی ارزش بیشتری قائل هستند. آنها برای این دو ویژگی به ترتیب تمایل به پرداخت ماهانه‌ای برابر 48033 و 34947 ریال دارند. از طرفی برای تأثیرات چشم‌اندازی ارزش زیادی قائل نیستند و تمایل به پرداخت ماهانه‌ای برابر 1669 ریال برای آن دارند. با توجه به یافته‌ها، اجرای مطالعه به صورت جامع‌تر در ایران و به صورت دوره‌های زمانی 3 تا4 ساله برای بررسی سیاست‌های اجرا شده در خصوص انرژی‏ های تجدیدپذیر پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آزمون انتخاب؛ لاجیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055484,
author = {کاسب, اهون and قربانی, محمد and کرباسی, علی رضا and کهنسال, محمدرضا},
title = {ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5524},
pages = {221--245},
numpages = {24},
keywords = {انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آزمون انتخاب؛ لاجیت متداخل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی
%A کاسب, اهون
%A قربانی, محمد
%A کرباسی, علی رضا
%A کهنسال, محمدرضا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2016

[Download]