سی و چهارمین گردهمائی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2016-02-22

عنوان : ( رخساره ها و دیاژنز رسوبات کربناتی بخش 1 سازند نیور در جنوب غرب شهرستان کاشمر )

نویسندگان: الناز خزائی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش مورد مطالعه در برگیرنده بخش فوقانی و بخش 1 سازندهای شیرگشت و نیور است که در جنوب غرب شهرستتان کاشت ر و در استان خراسان رضوی قرار دارد. مختصتا جررافیتا ی در ابتتدای بترش 35˚ ,03ʹ,54.04ˮ عتر شت الی و 58˚,15ʹ,14.27ˮ طول شرقی واقع در بلوک طبس از زون ساختاری رسوبی ا ران مرکزی می باشد – . بر اساس مطالعا رستوب شناستی و مطالعته 44 مقطع نازک از توالی مورد مطالعه دو مج وعته رخاتاره سیلیاتی آواری و کربناتته تشتخید داده شتد کته در ا تن بتین، رخاتاره - سیلیای آواری شامل دو مج وعه – A و  و رخااره کربناته شامل شش مج وعه رخاارهای در برش مورد مطالعه بتوده استت، کته در ک ربند های رخااره ای در ای باز، سد های ز ر آبی، لاگون و پهنه ی جزرومدی نهشته شده اند. فرا ند های د تاننزی شناستا ی شده در نهشته های کربناتی مورد مطالعه شامل میکر تی شدن، فشردگی مکتانیکی و شتی یا ی، ستی انی شتدن، جانشتینی و دولتومیتی شدن بود. ا ن فرا ندها در سه مرحله آغازی، حد واسط و تاخیری د اننزی رخ دادهاند.

کلمات کلیدی

, سازند شیرگشت و نیور, رخاارههای سیلیای آواری و کربناته, فرا ندهای د اننتیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055485,
author = {خزائی, الناز and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and جعفر طاهری},
title = {رخساره ها و دیاژنز رسوبات کربناتی بخش 1 سازند نیور در جنوب غرب شهرستان کاشمر},
booktitle = {سی و چهارمین گردهمائی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازند شیرگشت و نیور، رخاارههای سیلیای آواری و کربناته، فرا ندهای د اننتیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخساره ها و دیاژنز رسوبات کربناتی بخش 1 سازند نیور در جنوب غرب شهرستان کاشمر
%A خزائی, الناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A جعفر طاهری
%J سی و چهارمین گردهمائی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2016

[Download]