پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (3), شماره (11), سال (2016-3) , صفحات (59-66)

عنوان : ( نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم) )

نویسندگان: شکوفه شریعت پناه , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه بررسی آگاهانه عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی می تواند به بهبود بخشی کارایی دانش آموزان و در نتیجه افزایش بهره وری تحصیلی آنان کمک کند؛ پژوهش حاضر با هدف نقش اهداف پیشرفت در موفقیت تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر مشهد بودند )سال تحصیلی 93-92(. تعداد 332 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و مقیاس جهت گیری هدف را تکمیل کردند. داده های پژوهش با آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها: 1. رابطه اهداف عملکردی - گرایشی )0/001<r=-0/55 , p( و عملکردی- اجتنابی )0/001<r=-0/58 , p( با موفقیت تحصیلی دانش آموزان منفی و معنادار بود. 2. در حالی که بین اهداف تسلط- گرایشی )0/001<r=0/60 , p( و تسلط- اجتنابی )0/001<r=0/61 , p( با نمرات پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت 3. 44 درصد واریانس نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق اهداف پیشرفت قابل تبیین بود. 4. از بین اهداف چهارگانه پیشرفت، فقط هدف تسلط - گرایشی )0/001<t=3/45 , p ( قادر به پیشبینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان بود )0/001<t=3/45 , p(. با توجه به نقش اهداف انتخابی دانش آموزان در افزایش عملکرد تحصیلی آنان توجه به اهداف گرایشی در راستای یادگیری عمیق تر آنان توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, پیشرفت تحصیلی, اهداف, نظریه جهت گیری هدف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055530,
author = {شکوفه شریعت پناه and مشهدی, علی},
title = {نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم)},
journal = {پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی},
year = {2016},
volume = {3},
number = {11},
month = {March},
issn = {2345-6523},
pages = {59--66},
numpages = {7},
keywords = {پیشرفت تحصیلی، اهداف، نظریه جهت گیری هدف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم)
%A شکوفه شریعت پناه
%A مشهدی, علی
%J پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
%@ 2345-6523
%D 2016

[Download]