نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴ , 2016-04-06

عنوان : ( واکنش رزیستین و آمادگی قلبی تىفسی زنان میانسال غیرفعال به هشت هفته تمرین هوازی )

نویسندگان: کیوان حجازی , علیرضا عشرتی , مهرداد فتحی , مجتبی کیانی گل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدم :ٍ ازجول سیت کَیی بّی الت بْثی ه نْ ک هوکی است در ثر زٍ ثیوبری بّی قلجی عر قٍی قًص داضت ثبضذ رزیستیی هی ثبضذ) 3 1 (. ذّف از ا جًبم ایی پص صٍّ، تبثیر طّت فّت توریی اَّزی ثر سط حَ رزیستیی سطح آهبدگی قلجی ت فٌسی ز بًى - هیب سًبل غیرفعبل ث دَ. ریشضىاسی: تعذاد 21 آزه دَ یً در د گر تجرثی ) 10 فًر( ک تٌرل ) 11 فًر( ثه ر شٍ وً هًَ گیهری در دسهترض ذّفو هٌذ ا تًخبة ضذ ذً. ثر بًه توریی اَّزی ضبهل 8 فّت توری بٌت اَّزی ث دَ ک در رّ فّت 3 جلس رّ جلس ث هذت 60 دقیقه ثهب ضذتی هعبدل 50 تب 70 درصذ حذاکثر ضرثبى قلت رخیر اجرا ضذ. پیص ازضر عٍ در پبیبى د رٍ توریی اَّزی، سط حَ رزیستیی سطح آهبدگی قلجی ت فٌسی ارزیبثی ضذ. ثرای هقبیس هیب گًیی بّی در ىٍ گر یٍّ ثیی گر یٍّ ثه ترتیهت از ر شٍ آههبری تهی >0/ استی دَتً هستقل استفبد ضذ. تًبیج در سطح هع یٌ داری 05 p آزهبیص ضذ ذً. وتایج: طّت فّت ثر بًهۀ توریی اَّزی ثترتیت ه جٌرث کب صّ افسایص هع یٌ داری هقبدیر رزیستیی سرهی Vo2max ز بًى هیب سًبل غیرفعبل ضذ. تغییرات هیب گًیی بّی ثیی گر یٍّ در هتغیر بّی زٍى، BMI Vo2max تفب تٍ هع یٌ دار دارد. بحث ی وتیج گٍیری: طّت فّت توریی اَّزی از طریق ث جْ دَ هقبدیر رزیستیی آهبدگی قلجی ت فٌسی ز بًى هیب سًبل هی ت اَ ذً ث کب صّ خطر اثتلا ث ثیوبری بّی قلجی عر قٍی کوک ک ذٌ.

کلمات کلیدی

, رزیستین, آمادگی قلبی تنفسی, تمرین هوازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055659,
author = {حجازی, کیوان and علیرضا عشرتی and فتحی, مهرداد and مجتبی کیانی گل},
title = {واکنش رزیستین و آمادگی قلبی تىفسی زنان میانسال غیرفعال به هشت هفته تمرین هوازی},
booktitle = {نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رزیستین، آمادگی قلبی تنفسی، تمرین هوازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکنش رزیستین و آمادگی قلبی تىفسی زنان میانسال غیرفعال به هشت هفته تمرین هوازی
%A حجازی, کیوان
%A علیرضا عشرتی
%A فتحی, مهرداد
%A مجتبی کیانی گل
%J نهمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ۹۴
%D 2016

[Download]