فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (9), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (183-192)

عنوان : ( بررسی خواص فوم نانوکامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر )

نویسندگان: مینا سبزواری , سیدعبدالکریم سجادی , احمد مولودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق فوم نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانوذرات آلومینا (Al2O3) با استفاده از عامل فوم ساز کربنات پتاسیم K2CO3 و با بکارگیری روش فوم سازی پودر فشرده تولید شد. پیش ماده که شامل پودر مس و نانو ذرات آلومینا بود به مدت 4 ساعت آسیا کاری مکانیکی شد و سپس با درصدهای متفاوتی از کربنات پتاسیم مخلوط و با استفاده از پرس سرد تهیه گردید. پیش ماده فشرده در دمای تفجوشی 850 درجه سانتی گراد به مدت 180 دقیقه و پس از آن در دمای فوم سازی 1000 درجه سانتی گراد به مدت 60 دقیقه قرار گرفت. در ادامه به منظور بررسی تنش پایا و کرنش چگالش، فوم های نانو کامپوزیتی تولیدی با درصدهای تخلخل و چگالی های نسبی متفاوت، تحت آزمون فشار قرار گرفتند. همچنین آنالیز حرارتی DAT از پودر کربنات پتاسیم و آنالیز EDS از پودر نانو کامپوزیتی مس / آلومینا و تصویر برداری با میکروسکوپ SEM از نمونه ها انجام شد. به منظور بررسی فازهای احتمالی تولیدی حین فرایند تولید، از آنالیز XRD استفاده شد. نتایج مطالعات میکروسکوپی از مورفولوژِی حفرات نشان داد فوم های تولیدی دارای توزیع و نفوذ سطحی مناسبی از نانو ذرات آلومینا در زمینه مسی هستند و ساختار حفرات نسبتا همگن و یکنواخت است. در نتایج آنالیز XRD اثری از فاز جدید مشاهده نشد. همچنین با افزایش چگالی نسبی از 0/358 به 0/795 ، تنش پایای نمونه های تولید شده و قابلیت جذب انرژی به ترتیب از 18 به 112/5 مگا پاسکال و از 20 به 30 مگاژول بر متر مکعب افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, فوم نانوکامپوزیتی مس, آلومینا؛ روش فوم سازی پودر فشرده؛ کربنات پتاسیم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055685,
author = {سبزواری, مینا and سجادی, سیدعبدالکریم and احمد مولودی},
title = {بررسی خواص فوم نانوکامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر},
journal = {فرآیندهای نوین در مهندسی مواد},
year = {2016},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-1405},
pages = {183--192},
numpages = {9},
keywords = {فوم نانوکامپوزیتی مس-آلومینا؛ روش فوم سازی پودر فشرده؛ کربنات پتاسیم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خواص فوم نانوکامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر
%A سبزواری, مینا
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A احمد مولودی
%J فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
%@ 2008-1405
%D 2016

[Download]