ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (224-235)

عنوان : ( بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک )

نویسندگان: مریم نقی پورزاده ماهانی , محمدحسین آق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت برش در فرآوری محصولات کشاورزی، در این تحقیق اثر برخی پارامترهای برشی بر فرآیند خشک شدن و کیفیت محصول خشک نهایی هویج بررسی شد. آزمایش ها به صورت طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت و در آن اثر ضخامت هویج در دو سطح 3 و 6 میلی متر، نوع تیغه در سه مدل تیغه لبه صاف، اره ای و کنگره دار و جهت برش در سه راستای طولی، عرضی و مورب بر سینتیک خشک شدن، آهنگ تبخیر، چروکیدگی و جذب مجدد آب بررسی شد. نمونه ها در آون با دمای 70 درجه سانتی گراد تا رسیدن به رطوبت مطلوب 8% خشک شدند. نتایج نشان داد اثر متغیرهای مستقل بر پارامترهای مورد مطالعه در سطح یک درصد معنی دار است. کمترین زمان خشک شدن در مدت 200 دقیقه و در نمونه های برش خورده با تیغه کنگره دار و در جهت عرضی، با اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد بود. بیشترین آهنگ تبخیر 0/74 گرم بر دقیقه در حالت برش با تیغه صاف و در جهت طولی با اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد با سایر تیمارها به دست آمد. همچنین کمترین چروکیدگی نیز برای همین تیمار به میزان 36/7 درصد به دست آمد. همچنین کمترین چروکیدگی نیز برای همین تیمار به میزان 36/7 درصد به دست آمد. بیشترین جذب مجدد آب در برش با تیغه صاف و در جهات مورب و طولی به ترتیب 3/96 و 3/88 و با اختلاف معنی دار نسبت به سایر تیمارها به دست آمد. به طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش، برش هویج با تیغه صاف و در جهت طولی برای تولید هویج خشک با کیفیت بالاتر توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, تیغه, جهت برش, خشک کردن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055801,
author = {نقی پورزاده ماهانی, مریم and آق خانی, محمدحسین},
title = {بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۲۲۸-۶۸۲۹},
pages = {224--235},
numpages = {11},
keywords = {تیغه، جهت برش، خشک کردن، هویج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک
%A نقی پورزاده ماهانی, مریم
%A آق خانی, محمدحسین
%J ماشین های کشاورزی
%@ ۲۲۲۸-۶۸۲۹
%D 2016

[Download]