پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2015-11) , صفحات (305-317)

عنوان : ( اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , رضا فرهوش , پوران ابریشم چی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثرات آنتی اکسیدانی α- توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر درصد چربی، الگوی اسید چرب، الگوی اسید چرب، اکسیداسیون و میزان ترکیبات فنلی گوشت های ران، سینه جوجه های گوشتی، انجام شد. تعداد 384 قطعه جوجه گوشتی نر ی کروزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی، با 8 تیمار غذایی و 4 تکرار 12 جوجهای در هر واحد آزمایشی، به مدت 42 روز تغذیه شدند . جهت غنی سازی گوشت، 2 درصد روغن ماهی به همه جیره ها افزوده شد. هشت تیمار غذایی شامل: جیره شاهد فاقد آنتی اکسیدان، جیره شاهد حاوی 200 20 و 30 ، توکوفرول استات، جیرههای حاوی 100،200 و 300 میلیگرم در کیلوگرم عصاره پوست انار و جیره های حاوی 10 -α میلی گرم در کیلوگرم گرم در کیلوگرم پوست انار بودند. همه جیرهها دارای غلظت انرژی قابل متابولیسم و درصد مواد مغذی یکسان و براساس راهنمای پرورش راس 308 تنظیم شدند. در سن 42 روزگی از هر تکرار یک قطعه جوجه انتخاب و پس از ذبح، گوشت ران و سینه به طور جداگانه 2 بار چرخ و به دو زیر نمونه در دمای20- درجه سانتیگراد جداگانه نگهداری شدند. جهت بررسی پایداری اکسیداتیو هر نمونه گوشت، میزان مالون دیآلدهاید( MDA) و فعالیت خنثیسازی رادیکال آزاد DPPH در طی روزهای .، 7& و 11 بعد از آزمایش با استفاده از نمونههای نگهداری شده در دمای 4 + درجه سانتیگراد اندازه گیری شد. اندازهگیری ترکیبات فنلی عضلات با استفاده از روش فولین-سیکالتو انجام گردید. نتایج نشان داد که، میزان ذخیره اسیدهای چرب: اسید ایکوزاپنتانوئیک EPA، اسید دوکوزا پنتانوئیک (DPA) اسید دوکوزا هگزانوئیک (DHA)، و ترکیبات فنلی، در هر دو نمونه گوشت در جوجه های تغذیه شده جیره های حاوی α-توکوفرول استات و عصاره پوست انار، افزایش نشان داد ( P< 0.05 ). میزان MDA و درصد خنثی سازی رادیکال آزاد DPPH در گوشت سینه و ران تحت تاثیر نوع مکمل جیره های تغذیه شده قرار گرفت ( P< 0.05). افزودن انواع مکمل آنتی اکسیدانی به جیره ها اثر معنی داری بر درصد چربی نمونه های گوشت نداشت ( P>0.05). اثرات آنتی اکسیدانی سطوح 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار قدرت آنتی اکسیدانی مشابه با افزودن 200 میلی گرم در کیلو گرم α- توکوفرول استات به جیره در گوشت های غنی شده تولیدی نشان داد.

کلمات کلیدی

, اسیدهای چرب, آنتی اکسیدان, ترکیبات فنلی, پوست انار, گوشت مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056048,
author = {حسن صالح and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and فرهوش, رضا and ابریشم چی, پوران},
title = {اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {305--317},
numpages = {12},
keywords = {اسیدهای چرب، آنتی اکسیدان، ترکیبات فنلی، پوست انار، گوشت مرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی
%A حسن صالح
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A فرهوش, رضا
%A ابریشم چی, پوران
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2015

[Download]