سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی , 2016-05-03

Title : ( Evaluation of the effect of somatic antigens of Marshallagia marshalli on the secretion of TGF BETA cytokine in the mouse model of experimental allegic asthma )

Authors: arezoo doosti amrudaki , sima parandeh shirvan , Hassan Borji , Alireza Haghparast ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این تحقیق اثرات انتی ژنهای سوماتیک مارشالاژیا ماترشالی بر میزان ترشح سایتوکاین TGF BETA مورد ارزیابی قرار گرفت.

Keywords

, اسم, مارشالاژیا مارشالی, سایتوکاین TGF BETA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056187,
author = {Doosti Amrudaki, Arezoo and Parandeh Shirvan, Sima and Borji, Hassan and Haghparast, Alireza},
title = {Evaluation of the effect of somatic antigens of Marshallagia marshalli on the secretion of TGF BETA cytokine in the mouse model of experimental allegic asthma},
booktitle = {سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی},
year = {2016},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {اسم-مارشالاژیا مارشالی-سایتوکاین TGF BETA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Evaluation of the effect of somatic antigens of Marshallagia marshalli on the secretion of TGF BETA cytokine in the mouse model of experimental allegic asthma
%A Doosti Amrudaki, Arezoo
%A Parandeh Shirvan, Sima
%A Borji, Hassan
%A Haghparast, Alireza
%J سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی
%D 2016

[Download]