بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hassan Borji


موارد یافت شده: 195

1 - Proteomic analysis of soluble protein extract of adult Toxocara cati (چکیده)
2 - Distribution of Toxocara cati larvae in experimentally infected BALB/c mice (چکیده)
3 - اثرات کروسین بر تعادل سایتوکاینی IFNɣ/IL4 به عنوان شاخص های Th1/Th2 در موش های مبتلا به کیست هیداتید (چکیده)
4 - تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو در موش های آلوده با اکینوکوکوس گرانولوزوس به دنبال تجویز کروسین (چکیده)
5 - Survey of Toxocaraeggs on Dog Hair as a Potential Transmis- sion Route in Human Toxocariasis in Northeastern Iran (چکیده)
6 - Filarial worms: a systematic review and meta-analysis of diversity in animals from Iran with emphasis on human cases (چکیده)
7 - Evaluation of the effect of Toxocara cati infection in the mouse model of allergic asthma: Exacerbation of allergic asthma symptoms and Th2 types of response (چکیده)
8 - Marshallagia marshalli Antigen Strengthens Dendritic Cell Medi-ated T Lymphocyte Regulation on Asthmatic Patients (چکیده)
9 - Evaluation of oxidativestress indicesof the liver of the cows infected with Dicrocoeliumdendriticum Parasite and its relation with the severity of parasitic infection (چکیده)
10 - Histopathologic evaluation of Allium sativum methanolic extract on liver lesions due to Echinococcous granulosus (چکیده)
11 - Morphological and Molecular Study (ITS1) of Hydatid Cysts in the Slaughtered Sheep and Goats in Rasht Region (چکیده)
12 - Parasitic Helminths as a Potential Therapeutic Candidate in Allergic Asthma (چکیده)
13 - Application of proteomics in Helminths (چکیده)
14 - Prevalence and Anthelmintic Resistance in Gastrointestinal Nematodes of Sheep in Iran: A Systematic Review and How Overcome it (چکیده)
15 - The first pathological report of abomasal coccidiosis in a sheep from Razavi Khorasan province (چکیده)
16 - مطالعه کارایی داروهای آلبندازول و لوامیزول علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفند شهرستان مشهد (چکیده)
17 - Comment on “Intestinal Helminths in Different Species of Rodents in North Khorasan Province, Northeast of Iran” (چکیده)
18 - بررسی تغییرات برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم در گربه های آلوده به انگل توکسوکارا کاتی (چکیده)
19 - A survey on Toxocara cati eggs on the hair of stray cats: A potential risk factor for human toxocariasis in Northeastern Iran (چکیده)
20 - Macroscopic evaluation of the effect of somatic antigens of Marshallagia marshalli on full thickness skin wound healing in mouse (چکیده)
21 - Genotyping of human cystic echinococcosis in Northeastern Iran (چکیده)
22 - مطالعه اثر بخشی داروی ضد انگلی فنبندازول در مرغان بومی شهرستان ساری (چکیده)
23 - شناسایی پروتئینهای کرم بالغ توکسوکارا کتی به روش پروتئومیکس (چکیده)
24 - بررسی انگلهای داخلی آلاکتاگاالاتردرمنطقه ی شمال شرقی ایران (چکیده)
25 - بررسی شیوع انواع دیکروسلیوم در گوسفندان کشتارشده استان خراسان رضوی و رابطه آن با پارامترهای هواشناسی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
26 - مطالعه گذشته نگر و آینده نگرشیوع ترماتودهای کبدی گوسفند و بز کشتارشده در کشتارگاه طرقبه طی سالهای 1387 تا 1397 (چکیده)
27 - بررسی شیوع انگلهای گوارشی در نمونه های مدفوع انسانی شهرستان مشگین شهر طی تیرماه 97 (چکیده)
28 - بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک در کبد گاوهای آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم با رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی (چکیده)
29 - بررسی تاثیر نانو ‌امولسیون و عرق آویشن شیرازی -Zataria multiflora- همراه با آلبندازول بر هیستوپاتولوژی بافت کبد در موش‌های آلوده شده با کیست هیداتید (چکیده)
30 - مقاومت دارویی در نماتودهای مهم در دامپزشکی: بررسی وضعیت موجود و راهکارهای غلبه بر آن (چکیده)
31 - In vivo therapeutic efficacy of the Allium sativum ME in experimentally Echinococcus granulosus infected mice (چکیده)
32 - Toxocara sero-prevalence and its relationship with allergic asthma in asthmatic patients in north-eastern Iran. (چکیده)
33 - The Evaluation of Amount of TGF-β Produced in Supernatant of Co-culturing of DC Pulsed by Somatic Antigenic Extract of Marshallagiamarshalli and Peripheral T Lymphocyte in People Suffering from Asthma (چکیده)
34 - Allium Sativum Methanolic Extract (garlic) Improves Therapeutic Efficacy of Albendazole Against Hydatid Cyst: In Vivo Study (چکیده)
35 - DIVERSITY OF RODENTS HELMINTH PARASITES IN DIFFERENT REGION OF IRAN (چکیده)
36 - RODENT ECOPARASITES IN GOLESTAN PROVINCE, IRAN (چکیده)
37 - THE ROLE OF ALLAC TAGA IN THE LIFE CYCLE OF ALVEOLITIS HYDATID CYST (چکیده)
38 - Detection of Grillotia erinaceus (Cestoda: Trypanorhyncha) in Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758) (Perciformes: Carangidae) from the Persian Gulf (چکیده)
39 - Zataria multiflora would attenuate the hepatotoxicity of long-term albendazole treatment in mice with cystic echinococcosis (چکیده)
40 - The first case report Notocotylus neyrai in Arvicola amphibius in Iran (چکیده)
41 - DC based immunotherapy of allergic asthma by using antigen of Marshallagia marshalli (چکیده)
42 - Morphological and Molecular (28S rDNA) characterization of Dactylogyrus spp. in Cyprinus carpio and Ctenopharyngodon idella in Mashhad, Iran (چکیده)
43 - Enhancement of the Therapeutic Effect of Albendazole on Cystic Echinococcosis using a Herbal Product (چکیده)
44 - Rodents helminth parasites in different region of Iran (چکیده)
45 - شتر از دیدگاه قرانی و روایات و سیره نبوی (چکیده)
46 - کاربرد شتر در کنایات و ضرب المثل های عامیانه (چکیده)
47 - In vitro and in vivo antihydatid activity of a nano emulsion of Zataria multiflora essential oil (چکیده)
48 - Generalized lower motor neuron paralysis associated with Toxocara canis in a husky puppy (چکیده)
49 - Somatic extracts of Marshallagia marshalli downregulate the Th2 associated immune responses in ovalbumin-induced airway inflammation in BALB/c mice (چکیده)
50 - Molecular identification of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Northeastern Iran (چکیده)
51 - بررسی میزان فراوانی آلودگی های کرمی جوندگان شهرستان کلات خراسان رضوی (چکیده)
52 - بررسی انگل های کرمی کپور ماهیان رودخانه کارون استان چهارمحال و بختیاری (چکیده)
53 - اثرات تجویز آویشن شیرازی بر تعادل سایتوکاینیTh1/Th2 در موش های آزمایشگاهی آلوده با کیست هیداتید (چکیده)
54 - Evaluation of Toxocara cati on allergic asthma in BALB/c mice (چکیده)
55 - A preliminary study on the protein profile of Marshallagia marshalli (چکیده)
56 - Genetic identification of cattle hydatid cyst isolates from northeast and southwest Iran (چکیده)
57 - Response letter to “What should be taken into account during study on immunoregulatory effects of helminths: a critical analyzing on downregulation of immune responses in asthmatic patients by ES products of Marshallagia marshalli (چکیده)
58 - Can helminths or helminth- derived products prolong the allograft survival time? (چکیده)
59 - The Effect of Marshallagia marshalli on Serum Gastrin Concentrations in Experimentally Infected Lambs (چکیده)
60 - Anti inflammatory potentials of Excretory/Secretory (ES) and somatic products of Marshallagia marshalli in allergic airway inflammation in BALB/C mice (چکیده)
61 - Relationships between oxidative stress, liver and erythrocyte injury, trace elements and parasite burden in sheep naturally infected with Dicrocoelium dendriticum (چکیده)
62 - Epidemiological Survey of Bovine Thelaziosis in Southeastern of Iran (چکیده)
63 - Evaluation of the effect of somatic antigens of Marshallagia marshalli on the secretion of TGF BETA cytokine in the mouse model of experimental allegic asthma (چکیده)
64 - توکسوکاریازیس و نقش ان در آسم (چکیده)
65 - Immunotherapy of Asthma and Allergy by Helminth parasite (چکیده)
66 - Parasitic burdens, egg output and heamathological and biochemical changes in naturally infected lambs with Dicrocoelium dendriticum (چکیده)
67 - Interaction Between Helminths and Toll-Like Receptors: Possibilities and Potentials for Asthma Therapy (چکیده)
68 - Gastrointestinal helminths of the Caspian snowcock (Tetraogallus caspius) partridge from the North Khorasan province, Iran (چکیده)
69 - Genotyping of Echinococcus granulosus from goats and sheep indicating G7 genotype in goats in the Northeast of Iran (چکیده)
70 - The effects of Ostertagia occidentalis somatic antigens on ovine TLR2 and TLR4 expression (چکیده)
71 - Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC): A useful tool to study expression analysis of molecular markers of Inflammation in human and animal (چکیده)
72 - A survey on parasites of long-eared hedgehog (Hemiechinus auritus) in northeast of Iran (چکیده)
73 - DIAGNOSIS OF TRICHURIS SPECIES IN SHEEP SLAUGHTERED IN ABATTOIR OF MASHHAD CITY (چکیده)
74 - EVALUATION OF PLASMA GASTRIN CONCENTRATION AND MORPHOLOGICAL CHANGES OF ABOMASAL TISSUE IN LAMBS INFECTED EXPRIMANTALLY WITH MARSHALLAGIA MARSHALLI (چکیده)
75 - Prevalence and Intensity of Paramphistomum Spp. In Cattle from South-Eastern Iran (چکیده)
76 - Downregulation of immune responses in asthmatic humans by ES products of Marshallagia marshalli (چکیده)
77 - The effects of Ostertagia occidentalis somatic antigens on ovine TLR2 and TLR4 expression (چکیده)
78 - Molecular characterization of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Mashhad (چکیده)
79 - Molecular characterization of Echinococcus isolates in cattle slaughtered in Mashhad and Ahvaz (چکیده)
80 - Evaluation of the immunoregulatory effects of ES antigens of Marshallagia marshalli in a mouse model of experimental allergic asthma (چکیده)
81 - گزارش رخداد آلودگی تلازیا در تعدادی از گله های گوسفند در استان آذربایجان غربی (چکیده)
82 - بررسی مورفولوژیکی و مولکولی (ITS1)کیست های هیداتید گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه بجنورد (چکیده)
83 - Differential expression of ovine TLR2 and TLR4 in peripheral blood mononuclear cells cultured with hydatid cyst derived antigens (چکیده)
84 - The effects of somatic antigens of Ostertagia-circumcincta on the expression level of ovine Toll-like receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
85 - The effects of Excretory-Secretory(ES) antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
86 - Potential Applications of Helminths Derived Products in Asthma Therapy (چکیده)
87 - Prevalence and distribution of gastrointestinal helminths in free range chickens in Mashhad, northeast of Iran (چکیده)
88 - Canine Heartworm in Southeastern of Iran with Review of di s - ease distribution (چکیده)
89 - Trichuris suis: new weapon against inflammatory bowel disease (چکیده)
90 - Evaluation of the immunoregulatory effects of somatic antigens of Marshallagia marshalli in a mouse model of experimental allergic asthma (چکیده)
91 - Role of ES product of Marshallagia marshali on expression of TLR4 in spleen of asthmatic mice (چکیده)
92 - In vitro cytokine responses of peripheral blood mononuclear cells from Asthmatic human to excretory–secretory products of Marshallagia marshalli (چکیده)
93 - Prevalence of parasitic nematodes infection in local chickens in northeast of Iran (چکیده)
94 - A survey of intestinal parasites in a population in Q azvin, north of I ran (چکیده)
95 - Cranial Mesenteric Arterial Obstruction Due To Strongylus vulgaris Larvae in a Donkey (Equus asinus) (چکیده)
96 - An Epidemiological Survey of Setaria in the Abdominal Cavities of Iranian Sistani and Brahman Cattle in the Southeastern of Iran (چکیده)
97 - A survey of ecto- and endo-parasites of domestic pigeons (Columba livia) in Mashhad, Iran (چکیده)
98 - Epidemiological study of hydatidosis in the dromedaries (Camelus dromedarius) of different regions of Iran (چکیده)
99 - بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گاو،گوسفند و بز به کیست هیداتید در منطقه خراسان جنوبی طی سالهای 1384-1390 (چکیده)
100 - بررسی گذشته نگر شیوع آلودگی انگل های کرمی در گربه های ولگرد و خانگی مناطق مختلف کشور در طی پنج سال اخیر (چکیده)
101 - بررسی گذشته نگر شیوع آلودگی انگل های کرمی در سگهای های ولگرد و خانگی مناطق مختلف کشور در طی پنج سال اخیر (چکیده)
102 - Molecular genotyping of Echinococcus granulosus from dromedaries (Camelus dromedarius) in eastern Iran (چکیده)
103 - Pathophysiology Marshallagia marshalli in experimentally infected lamb (چکیده)
104 - An epidemiological survey on intestinal helminths of stray dogs in Mashhad, North-east of Iran (چکیده)
105 - Serodiagnosis of human hydatidosis with an ELISA developed based on antigens derived from sheep hydatid cysts and comparison with a commercial human ELISA kit (چکیده)
106 - Gingival myiasis of camel (Camelus dromedarius) caused by Wohlfahrtia magnifica (چکیده)
107 - بررسی مرفولوژی و مولکولی (ناحیه ITS2 )گونه های داکتیلوژیروس ماهی ( Cyprinus carpio) و (Ctenopharyngodon idella) در شهرستان مشهد (چکیده)
108 - outbreak of cyticercus tenuicollis in a flock of goats in the city of Neyshabour (چکیده)
109 - Cranial mesenteric arterial obstruction due to stongylus vulgaris larvae in a Donkey (چکیده)
110 - Oxidant/antioxidant status in cattle with liver cystic echinococcosis (چکیده)
111 - Comparison of two methods of Marshallagia marshalli production donor sheep (چکیده)
112 - A survy of pulmonary parasites infection in camels of mashhad slaughterhouse (چکیده)
113 - Detection of human hydatid cyst with hydatid fluid,somatic and excretory-secretory antigen of protoscolex of sheep by elisa method (چکیده)
114 - A survey on intestinal parasites of golden hamster (Mesocricetus auratus) in the northeast of Iran (چکیده)
115 - Evaluation of abomasal PH in lambs infected experimentally with Marshallagia marshalli (چکیده)
116 - مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی (چکیده)
117 - بررسی میزان فراوانی کرمهای روده ای در سگهای ولگرد شهرستان مشهد (چکیده)
118 - Trichinella Infection in Wildlife of Northeast of Iran (چکیده)
119 - Aberrant migration of Ascaridia galli in a Myna (Acridotheres tristis) (چکیده)
120 - Molecular identification of Echinococcos granulosus strains from Camelus dromedarius in eastern half of Iran (چکیده)
121 - Innovative DNA isolation from Taeniidae´s eggs for coprodiagnosis of Echinococcus spp. by PCR (چکیده)
122 - A retrospective study of abattoir condemnation due to parasitic infections and its economic importance in Ahwaz, south–western of Iran (چکیده)
123 - Identification of Dactylogyrus spp. and other parasites of common carp in norheast in Iran (چکیده)
124 - Copro-DNA test for diagnosis of canine echinococcosis (چکیده)
125 - The effects of germinal layer antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
126 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های لایه زایای کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روشquantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
127 - Hydatid cysts versus ovine innate immunity: can antigens from fertile protoscoleces alter sensor molecules in immune cells (چکیده)
128 - Oxidant/antioxidant balance and trace elements status in sheep with liver cystic echinococcosis (چکیده)
129 - Oxidative stress and trace elements in camel (Camelus dromedarius) with liver cystic echinococcosis (چکیده)
130 - Study on small ruminant lungworms and associated risk factors in northeastern Iran (چکیده)
131 - اپیدمیولوژی هیداتیدوزیس در شترهای یک کوهانه مناطق مختلف ایران (چکیده)
132 - بررسی و مطالعه نماتودهای شیردان گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه صنعتی مشهد (چکیده)
133 - اولین رخداد آلودگی تجربی سگ به تنیا سریالیس در ایران (چکیده)
134 - اولین گزارش رخداد فیزالوپترا از میمون در ایران (چکیده)
135 - مطالعه شیوع انگلهای گوارشی و خونی شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتارگاه مشهد (چکیده)
136 - چهره‎ی اولتراسونوگرافی هیداتیدوز کبدی در یک نفر شتر یک کوهانه (چکیده)
137 - اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس :انگل مشترک نوپدید و خطر ساز در استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
138 - بررسی پراکندگی تریشینلا در حیوانات حیات وحش استان خراسان رضوی (چکیده)
139 - Alveolar Echinococcosis Infection in a Monkey (Ateles geoffroyi) In Mashhad, Iran (چکیده)
140 - Aberrant migration of Ascaridia spp. in a Myna (Acridotheres tristis) (چکیده)
141 - Detection of Diplotriaena spp. from the body cavity of Myna (Acridotheres tristis) in Mashhad, Iran (چکیده)
142 - تعیین گونه های داکتیلوژیروس جدا شده از ماهیان کپور پرورشی شهرستان مشهد (چکیده)
143 - تعیین گونه های داکتیلوژیروس در ماهی کپور علفخوار شهرستان مشهد (چکیده)
144 - Anthelminthic resistance in gastrointestinal nematodes of sheep in Iran (چکیده)
145 - A survey on endoparasites and ectoparasites of stray cats from Mashhad (Iran) and association with risk factors (چکیده)
146 - Prevalence of pigeon haemosporidians and effect of infection on biochemical factors in Iran (چکیده)
147 - Prevalence of gastrointestinal helminths in stray cats from Mashhad (Iran) and association with risk factors (چکیده)
148 - Prevalence and pathological lesion of Trichomonas gallinae in pigeons of Iran (چکیده)
149 - An abattoir-based study on the prevalence of hydatidosis in livestock in Mashhad, Iran (چکیده)
150 - The comparative morphology of Marshallagia marshalli and ostertagia occidentalis(Nematoda,Strongylida,Trichostrongylidea) by scnning electron microscopy (چکیده)
151 - A retrospective study of abattoir condemnation due to hydatid disease in north of Khorasan ,Iran (چکیده)
152 - Abattoir condemnation of meat due to liver fluke infestation (چکیده)
153 - Abattoir condemnation of meat due to cysticercosis and sarcocystosis (چکیده)
154 - Abatoir condemnation of small ruminant carcasses due to parasitic infestation in sloughterhouse of Guchan(2004-2010) (چکیده)
155 - گزارش هابرونمیازیس چشمی در یک نریان نژاد ترکمن (چکیده)
156 - An abattoir-based study of hydatidosis in the dromedary (Camelus dromedarius) in Mashhad, Iran (چکیده)
157 - Serodiagnosis of sheep hydatidosis with hydatid fluid, protoscolex, and whole body of Echinococcus granulosus antigens (چکیده)
158 - تاثیر سرکر فاسیولا بر حلزون لیمنه آ ترونکاتولا (چکیده)
159 - واکسیناسیون علیه فاسیولا (چکیده)
160 - The abattoir condemnation of meat because of parasitic infection, and its economic importance: results of a retrospective study in north–eastern Iran (چکیده)
161 - بررسی آلودگی کرمی سگهای ولگرد مشهد (چکیده)
162 - مطالعه مقایسه ای ریخت شناسی مارشالاژیا مارشالی و اوسترتاژیا اکسیدنتالیس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی (چکیده)
163 - Comparison of Hydatid fluid, Protoscolex and Whole body Antigens of Echinococcus granulosus in Serodiagnosis of Sheep Hydatidosis (چکیده)
164 - مطالعه میزان شیوع و ضایعات آسیب شناسی انگل های دستگاه گوارش شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتار گاه مشهد (چکیده)
165 - First Report of Dictyocaulus arnfieldi Infestation in a Horse in Mashhad, Iran (چکیده)
166 - A study on gastrointestinal helminths of camels in Mashhad abattoir, Iran (چکیده)
167 - Antibody Responses to Hydatid Cyst in Experimentally Infected Lambs (چکیده)
168 - First report of Dictyocaulus arnfieldi infestation in a horse in Mashhad- Iran, as a possible cause of pneumonia (چکیده)
169 - The first occurrence of alveolar echinococcosis in Ateles geoffroyi in Mashhad, Iran (چکیده)
170 - Prevalence and pathologic effects aviian Trichomoniasis in pigeons of khorasan province (چکیده)
171 - Prevalence of ectoparasites in pigeons of khorasan province (چکیده)
172 - Prevalence and heamatological and biochemical changes of pigeon infected by H aemoproteus (چکیده)
173 - Prevalence gastrointestinlas parasites in pigeons of Khorasan (چکیده)
174 - Epidemiological study on haemoparasites of dromedary (Camelus dromedarius) in Iran (چکیده)
175 - A report on the considrable resuction of milk total bacterial counts (TBC) in a BROWN-SWISS dairy herd (چکیده)
176 - بررسی گذشته نگر میزان شیوع کیست هیداتید در شهرستان مشهد (چکیده)
177 - Prevalence of Cryptosporidium and Eimeria infections in dromedary (Camelus dromedarius) in abattoir of Mashhad, Iran (چکیده)
178 - بررسی کشتارگاهی آلودگی انگل های ریوی شتر در مشهد (چکیده)
179 - بررسی کشتارگاهی آلودگی انگلهای کبدی شتر در مشهد (چکیده)
180 - بررسی میزان شیوع و اپیدمیولوژی انگل های خونی در کشتارگاه مشهد (چکیده)
181 - میزان شیوع همونکوس لونژیستیپس در شتران کشتار شده در کشتارگاه مشهد (چکیده)
182 - Prevalence of cryptosporidium infection in camels of slaghture house in Mashhad area (چکیده)
183 - Prevalence and pathological lesions of Dipetalonema evansi in camels of slaughter house in Mashhad (چکیده)
184 - بررسی میزان شیوع کرمهای فیلرگذار در سگهای ولگرد شهرستان مشهد (چکیده)
185 - شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای نژاد سانن در یکی از دامداریهای اطراف مشهد (چکیده)
186 - بررسی آلودگی های انگلی دستگاه گوارش شترمرغ در گله های پرورشی اطراف شهر مشهد (چکیده)
187 - بررسی میزان آلودگی به انگل های گوارشی در سوارکاری های اطراف مشهد (چکیده)
188 - بررسی تغییرات خونی در شتران آلوده به انگل دیپتالونما اوانسی (چکیده)
189 - Case report of two new digenean trematods in Otolithes ruber gasterointestinal tract (چکیده)
190 - بررسی میزان شیوع تریپانوزوما اوانسی در شترهای ارجاعی به کشتارگاه مشهد (چکیده)
191 - مطالعه فراوانی انگلهای کرمی دستگاه گوارش شتر در کشتارگاه مشهد (چکیده)
192 - Comparative two new molecular techniques for detection of benzimidazole resistance in trichostrongylid nematode parasites (چکیده)
193 - ارائه روش نوینی در دنیا جهت شناسایی مقاومت نماتودها از (چکیده)
194 - Innovative restriction site created PCR-RFLP for detection (چکیده)
195 - Isolation of DNA from A Single Helminth Using New Developed (چکیده)