پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی , 2016-05-03

عنوان : ( بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 )

نویسندگان: سیدجابر حسینی , شعبان رضا قربانی , هادی عربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وابستگی چگالی جریان بحرانی به میدان مغناطیسی اعمالی در راستای H||cو دما برای تک بلور Fe1.06Te0.6 Se0.4 بررسی شده است. برای تعیین سازوکار میخکوبی گردشاره ها، نیروی میخکوبی نرمالیزه شده بر حسب h=H/H_max رسم گردید و سازوکار میخکوبی گردشاره ها تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نوع سازوکار غالب میخکوبی به دما بستگی دارد. سهم مربوط به هر کدام از سازوکارهای میخکوبی در دماهای مختلف معین گردید. نتایج به دست آمده نشان داده که سازوکار غالب در دماهای پایین سازوکار میخکوبی Δk است در حالیکه در دماهای بالا سازوکار نقطه ای غالب می باشد

کلمات کلیدی

, ابررسانایی, تک بلور Fe1.06Te0.6 , چگالی جریان بحرانی, سازوکار میخکوبی شار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056273,
author = {حسینی, سیدجابر and قربانی, شعبان رضا and عربی, هادی},
title = {بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ابررسانایی، تک بلور Fe1.06Te0.6 ، چگالی جریان بحرانی، سازوکار میخکوبی شار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44
%A حسینی, سیدجابر
%A قربانی, شعبان رضا
%A عربی, هادی
%J پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی
%D 2016

[Download]