تحقیقات علوم رفتاری, دوره (14), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (1-11)

عنوان : ( ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی انتظاری )

نویسندگان: سیده سلیل ضیائی , فریبا زرانی , فرشته موتابی , حسین کارشکی , شهریار شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی- انتظاری (ASBQ یا Anticipatory social behavior questionnaires) در جمعیت دانشجویی انجام شد. مواد و روش‌ها: شرکت ‌کنندگان در این پژوهش 460 نفر (280 نفر دختر و 180 نفر پسر) بودند که پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی- انتظاری را تکمیل کردند و 284 نفر (198 نفر دختر، 86 نفر پسر) که علاوه بر پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی- انتظاری، چک‌لیست اضطراب و فوبی اجتماعی (SPAI یا Social phobia and anxiety inventory)، پرسش‌نامه ارزیابی فراوانی اجتناب مخفی (SAFE)، مقیاس فوبی اجتماعی (SPIN یا Social phobia inventory) و مقیاس هراس اجتماعی (SPS یا Social phobia scale) را پاسخ گفتند. 55 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی نیز به ASBQ پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس چند متغیره، همبستگی Pearson، ضریب Cronbach’s alpha و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته‌ها: در محاسبه روایی ملاکی، همبستگی Pearson بین نمره ASBQ با نمره‌های پرسش‌نامه‌های ذکر شده معنی‌دار بود. انجام روایی تحلیل عاملی، ساختار دو عاملی برای این پرسش‌نامه به دست داد و محاسبه روایی تمایز گروهی با روش آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت نمره ASBQ و خرده مقیاس‌های آن در دو گروه مبتلا به اضطراب اجتماعی و غیر مبتلا معنی‌دار بود. همچنین، همسانی درونی پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی- انتظاری بر حسب ضریب Cronbach’s alpha بالا و قابل قبول به دست آمد و پایایی بازآزمایی نیز تأیید شد. نتیجه‌گیری: نسخه فارسی ASBQ ابزاری معتبر برای سنجش رفتارهای اجتماعی- انتظاری در جمعیت ایرانی است.

کلمات کلیدی

, رفتارهای انتظاری, اضطراب اجتماعی, پایایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056303,
author = {سیده سلیل ضیائی and فریبا زرانی and فرشته موتابی and کارشکی, حسین and شهریار شهیدی},
title = {ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی انتظاری},
journal = {تحقیقات علوم رفتاری},
year = {2016},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-2029},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {رفتارهای انتظاری، اضطراب اجتماعی، پایایی، روایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی انتظاری
%A سیده سلیل ضیائی
%A فریبا زرانی
%A فرشته موتابی
%A کارشکی, حسین
%A شهریار شهیدی
%J تحقیقات علوم رفتاری
%@ 1735-2029
%D 2016

[Download]