مطالعات پژوهشی راهور, دوره (4), شماره (13), سال (2015-9) , صفحات (51-68)

عنوان : ( رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی )

نویسندگان: سارا میرزائی فیض آبادی , زهرا طبیبی , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرگ و میر و جراحت های ناشی از حوادث ترافیکی از مشکلات مهم بهداشتی و اقتصادی-اجتماعی ایران است. مطالعه حاضر سه هدف داشت. 1. تهیه آزمون درک خطرات ترافیکی ایرانی، 2. بررسی ارتباط توانایی درک خطر با ویژگی‌های شخصی (سن، وضعیت تأهل و میزان تحصیلات) و تجربیات رانندگی (سابقه¬ی گواهی¬نامه، سابقه¬ی رانندگی، میزان رانندگی و تعداد تصادفات و جریمه‌ها) و 3. بررسی میزان پیش‌بینی پذیری درک خطر به‌وسیله‌ی ویژگی¬های شخصی و تجربیات رانندگی. 126 راننده (میانگین سنی 79/37 و انحراف استاندارد 85/8) با روش نمونه¬گیری در دسترس در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر شرکت کردند. آزمون درک خطر ترافیکی بومی شامل 33 کلیپ از موقعیت¬های خطر ترافیکی ساخته و به¬کار برده شد. روایی آزمون توسط تیم متخصص تائید شد. پایایی آزمون به‌وسیله آلفای کرونباخ (94/0) و آزمون-بازآزمون (748/0) به دست آمد. یافته¬ها نشان دادند که بین سابقه¬ی رانندگی با نمره درک خطر ترافیکی همبستگی معنادار و مثبتی وجود دارد. نتایج رگرسیون خطی بیان کرد تجربه¬ی رانندگی پس از کنترل سایر متغیرها همچنان می¬تواند درک خطرات ترافیکی را پیش¬بینی کند. تحصیلات بیشتر نیز پیش¬بین کننده معناداری برای درک خطر بود. درنتیجه با افزایش تجربه رانندگی، درک خطر ترافیکی افزایش می¬یابد. لذا توجه به ارتقاء توانایی درک خطر بالأخص در بین رانندگان مبتدی تأکید می¬گردد.

کلمات کلیدی

, درک خطر ترافیکی, تجربه ی رانندگی, سن, تصادفات, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056411,
author = {میرزائی فیض آبادی, سارا and طبیبی, زهرا and صالحی فدردی, جواد},
title = {رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی},
journal = {مطالعات پژوهشی راهور},
year = {2015},
volume = {4},
number = {13},
month = {September},
issn = {2322-3529},
pages = {51--68},
numpages = {17},
keywords = {درک خطر ترافیکی، تجربه ی رانندگی، سن، تصادفات، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی
%A میرزائی فیض آبادی, سارا
%A طبیبی, زهرا
%A صالحی فدردی, جواد
%J مطالعات پژوهشی راهور
%@ 2322-3529
%D 2015

[Download]