ششمین همایش ملی حبوبات ایران , 2016-05-04

عنوان : ( ارزیابی تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های نخود در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: نغمه مقیمی , احمد نظامی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال تاریخ کاشت از بهار به پاییز و استفاده از گیاهان مقاوم به سرما موجب استفاده بهینه از نزولات جوی در شرایط دیم خواهد شد. در این راستا وجود ارقام مقاوم به سرما عامل بسیار مهمی جهت کشت پاییزه در نخود می‌باشد. به همین منظورپژوهشی در سال زراعی 93-94 به منظور بررسی تحمل به سرمای 169 ژنوتیپ‌ نخود در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده علوم گیاهی واقع در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.آزمایش در قالب آزمون مقدماتی ارزیابی عملکرد (آگمنت) اجرا شد. با وجود اینکه حداقل دما در سال زراعی 94-1393 در مشهد 5- درجه سانتی‌گرادبود نتایج نشان داد که میان ژنوتیپ‌ها از نظر تحمل سرما اختلاف معنی‌داری وجود دارد. گستره درصد بقاء در بین ژنوتیپ‌ها از صفر تا 100 درصد متغیر بود. فراوانی ژنوتیپ‌ها در گستره‌های درصد بقاء نشان داد که میزان این صفت در 30 درصد ژنوتیپ‌ها بیشتر از 75 درصد بود که نسبت به ارقام تجاری موجود که 66 درصد بود برتری داشتند.

کلمات کلیدی

, آگمنت, درصد بقاء, فراوانی, کشت پاییزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056492,
author = {مقیمی, نغمه and نظامی, احمد and نباتی, جعفر},
title = {ارزیابی تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های نخود در شرایط آب و هوایی مشهد},
booktitle = {ششمین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2016},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {آگمنت،درصد بقاء، فراوانی، کشت پاییزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های نخود در شرایط آب و هوایی مشهد
%A مقیمی, نغمه
%A نظامی, احمد
%A نباتی, جعفر
%J ششمین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2016

[Download]